Nieuws

GEMEENTE KOMT NIET OVER DE BRUG EN LAAT DE SPORTVERENIGINGEN IN HET ONGEWISSE

Overleg fracties – voetbalverenigingen v.v. Blue Boys/v.v. Gorredijk/v.v. ODV/s.v. RWF d.d. 09-06-2016

Aanwezige Raadsfracties:         
 
Opsterlands Belang, Marcel van Opzeeland, Hans de Jong en Willemijn Bruining
PvdA   Libbe de Vries
CDA    Alies v.d. Wal
ChristenUnie Gerrit Weening
VVD Hielke de Vries
OpsterLanders Johan Sieswerda
BAS Klaas de Boer
 
Verenigingen:     
v.v. Blue Boys  Auke Hoekstra en Klaas Wiersma
v.v. Gorredijk   Sander Aling
v.v. ODV Wilmar Rohaan en Frits Bosma
s.v. RWF Lucas van Duinen, Peter Veldhuis en Janneke Aans
Lucas van Duinen opent namens alle 4 de verenigingen dit overleg en heet iedereen van harte welkom. De opkomst van de fracties is goed, 7 van de 10. Ook is LTC Gorredijk deze avond aanwezig. Zij willen graag weten wat de stand van zaken in de privatisering is; ook zij staan voor deze keuze.
Er volgt eerst even een voorstelronde zodat iedereen van elk weet, wie wie is.
Iedereen heeft als fractie(voorzitter) de brief gekregen welke de vereningen hebben rond gemaild. De vragen / extra informatie hierover / opvallende punten hieruit vanuit de fracties zijn:
-        Er zijn blijkbaar verschillende afspraken door de gemeente met de verenigingen gemaakt
-        Het bestaansrecht van verenigingen (vooral deze 4) onzeker
-        Is er ook een verschuiving in de sportvraag?
-        Het meten van verschillende maten door de gemeente; graag uitleg
-        Na 2008 is er een bezuining bezig. Waarom komt dan wel de ene vereniging met de gemeente eruit en anderen niet?
-        Aan de fracties is weinig informatie vanuit B&W gegeven. Blijken steeds meer vereningingen te komen wie nog in gesprek moeten/willen met de wethouder. Buiten de voetbalverenigingen.
-        Wordt aangegeven dat dit punt al erg lang speelt. Zijn zelfs vanuit de ChristenUnie al vragen over gesteld.
Door de verenigingen wordt aangegeven dat voor sommige verenigingen (bijv. Ureterp of Bakkeveen) de privatisering naar voren is gehaald. Om nu samen te gaan in een MFA of MFC krijgen deze verenigingen een nieuwe accommodatie. En omdat dit in een MFA of MFC samengaat, valt het buiten de begroting van de privatisering.
20 jaar geleden is de erfpachtconstructie getekend. Met de kanttekening dat aan het gegeven geld, voorwaarden waren verbonden. Zoals bijv. voor  (achterstallig)onderhoud. Er is destijds nooit bijgezegd dat de vereniging een dusdanig beleid moest maken om over 20 jaar zelfstandig te kunnen opereren. Dit was ook onmogelijk, omdat het geld veelal opging aan achterstallig onderhoud en aanpassingen.
1 januari jl. was de datum waarop de erfpachtconstructie van rechtswege afliep. Omdat de verenigingen nog steeds in onderhandeling zijn met de gemeente, is deze – volgens mededeling van de gemeente - automatisch met 1 jaar verlengd. De verenigingen (dit geldt niet voor s.v. RWF, zij huren nu nog de accommodatie tot 31-12-2016) willen hier erg graag duidelijkheid over. Dit omdat de gemeente formeel nu de eigenaar van de grond is en middels natrekking nu ook van de gebouwen. Hoe zit het nu met de verzekeringen van de gebouwen? De verenigingen willen deze onduidelijkdheid graag schriftelijk beantwoordt hebben door gemeente / wethouder.
v.v. Gorredijk – (lezen: de Stichting) – heeft een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente. Volgens de gemeente klopt de juridische analyse niet. Deze wordt niet met argumenten onderbouwd. De rechtszaak was niet een 1e keuze van de Stichting, maar bij het blijven ontbreken van informatie / overleg van de zijde van de gemeente, is hier wel voor gekozen.
Het is niet zo, dat de verenigingen de accommodaties niet willen kopen, maar dan moet er wel geld meekomen vanuit de gemeente voor (achterstallig) onderhoud en voor eventuele uitbreiding.
Zodat er een 0-meting kan plaatsvinden voor alle verenigingen en vanuit dit punt een eigen beleid / reservering kan worden gemaakt voor onderhoud e.d.
Gelet op de begroting van de gemeente ( € 15.000,=)  is er  - wellicht - geen rekening met de privatisering gehouden van de verenigingen. Dit bedrag was gereserveerd voor de notariskosten. Is de vraag of de gemeente zelf een reservering heeft gedaan de afgelopen 20 jaar v.w.b. de erfpacht.
Het doel van de verenigingen om deze avond te organiseren, is om het gesprek weer aan te gaan met de gemeente / wethouder. Het is daar richting de verenigingen wel erg rustig.

 

De afspraak uit dit overleg is 
-        Een overzicht aan de wethouder vraagt om welke verenigingen het allemaal gaat en wat de status van iedere vereniging      
     afzonderlijk is.
-        Ook zal door hem aan deze 4 verenigingen een vragenlijst worden gestuurd. Hierin wordt aangegeven welke specifieke informatie
     van de vereniging nodig is.
-        Antwoord aan de gemeente / wethouder vraagt voor de vereningingen omtrent de verlengde erfpachtconstructie.
GEMEENTERAAD HEEFT ZOMERRECES EN EEN GOLF VAN RUST TOT 28 AUGUSTUS

 

DE STRIJD TEGEN LEEGSTAND

De Strijd tegen leegstand speelt ook in Opsterlandse Dorpen,

 

De Strijd tegen leegstand zou prioriteit moeten hebben en geen symptoombestrijding. In Gorredijk verdwijnt het geld in dure sport accommodaties en verplaatsing van de Skâns, een Skâns die gerenoveerd kan worden en minstens weer 25 jaar mee kan. De gemeente kiest voor een faciliterende rol zonder financiële middelen in het opgestelde economisch beleidsplan voor de komende jaren, een slechte zaak voor ondernemers en middenstand.

 
Om leegstand in de winkelstraat tegen te gaan, maakt minister Henk Kamp vandaag aanvullende afspraken met winkeliers, vastgoedeigenaren en overheden binnen de gezamenlijke Retailagenda.
 
 
GEMEENTE.NU
 
 
MFA's te DUUR, te GROOT en COMPLEX

Opnieuw is Gorredijk (terecht) boos, de procedure en aanpak is al lang gestart en is er weer geen klankbordgroep ingesteld.

Ook lijkt er al tekening te zijn gemaakt die bevestigt wat iedereen al dacht een belachelijk klein zaaltje!!.

Bijgaand Artikel: MFA's: te Duur, te Groot en Complex

Koren op de molen in Gorredijk. Gorredijk wil renovatie van de Skâns en wenst geen peperdure Nieuwbouw zonder de faciliteiten die de huidige Skâns wel biedt.

 
Er is veel kritiek op de multifunctionele centra die de afgelopen 15 jaar in Nederland zijn gebouwd. Desondanks willen de organisaties die in deze IKC's en MFA's huizen niet meer terug naar de oude situatie. Dat blijkt uit evaluatie binnen het platform Bouwstenen voor Sociaal.
GEMEENTE.NU
 
 
BAS BIJDRAGE IN DE INTEGRITEITS DISCUSSIE ROND SIKKE MARINUS RAADSVERGADERING 29 MRT 2016

Reactie rapport Berenschot                                               

(Inleiding)

Aan integriteitkwesties geen gebrek in Opsterland. In 2013 speelde de kwestie Hans de Jong van Opsterlands Belang en zijn Bouwbedrijf, en in 2014 loopt Sikke Marinus van Opsterlands Belang de deur plat bij de gemeente Opsterland en lobbyt voor het bedrijf Springth. Op het gebied van oplossingen en maatregelen laten de raad en het college het erbij zitten.

Wat BAS het meeste stoort is dat bijna alle politieke partijen in deze raad niets ondernemen en dit soort zaken met de mantel der liefde bedekken. Deze houding zorgt ervoor dat Opsterland de schlemiel van Friesland is verworden; het is opnieuw een zwarte bladzijde voor de democratie en het vertrouwen van onze burgers.

(Grove nalatigheid college op het dossier Marinus)
De geboorte en oprichting van Springth ontstond onder de neus en in nauwe relatie met de gemeente Opsterland. De heer Marinus is voorzitter, fractievoorzitter en raadslid voor Opsterlands Belang. In die laatste hoedanigheid lobbyt hij zeker ruim anderhalf jaar lang (mei 2014-aug 2015) bij de gemeente Opsterland. Op 10 oktober 2014 werd Springth opgericht door zijn echtgenote en werd Marinus volledig gevolmachtigde en werkt hij als vrijwilliger binnen het bedrijf Springth. Marinus creëerde en kreeg een voorsprong op alle andere 200 bedrijven door zijn invloed als raadslid aan te wenden. In feite werkte de gemeente mee door bestuurlijk niet in te grijpen en de ogen te sluiten voor de signalen. Het verzwijgen, negeren, en het maskeren van feiten, alsmede de nalatigheid van het college en de verantwoordelijk wethouder op het dossier Springth, zijn snoeihard opgemaakt in het verschenen rapport Berenschot van 14 Maart 2016.

Pas na indringende vragen van BAS, FNP en Opsterlanders, Provincie en de tweede controlerende macht de Leeuwarder Courant, werd besloten bureau Berenschot in te schakelen. Wat het college naliet, haalde Berenschot binnen een maand naar boven: dat Sikke Marinus in strijd handelde met de Gemeentewet en inbreuk heeft gemaakt op de gedragscode Integriteit Bestuurders Opsterland door belangenverstrengeling.

Het rapport Berenschot maakt eveneens duidelijk dat het integriteitsonderzoek van Berenschot verbreed had moeten worden naar een onderzoek van de bestuurscultuur in Opsterland. Onze ambtenaren waren bewust van de integriteitsrisico’s en wilden ingrijpen, terwijl het college, de gemeentesecretaris en griffier dat nalieten. Het rapport maakt duidelijk dat het door het college genomen besluit op 15 september, om de pilot te gunnen aan Springth, op onjuiste informatie en gronden werd genomen.

Wethouder Kooistra verzweeg de essentiële informatie over belangenver-strengeling van de heer Marinus door te geven aan het college. De griffier en burgemeester vroegen advies aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten op basis van onvolledig aangeleverde gegevens over v.o.f. Springth en het belang van het raadslid in Springth. Daarvoor was de burgemeester in Juni op bezoek geweest bij het bedrijf Springth, en heeft de burgemeester de heer Marinus tot driemaal toe gewaarschuwd voor belangenverstrengeling. Al deze signalen leidden wel tot een gesprek met de griffier en de gemeentesecretaris, in Augustus 2015, maar er werd niet ingegrepen.

Onzorgvuldigheid, verzwegen informatie, het negeren van ernstige signalen over belangenverstrengeling, meldingen van ambtenaren werden in de wind geslagen; Willens en wetens gunde het college 15 september ondanks al deze signalen de pilot aan Springth, terwijl collegeleden op de hoogte waren van de activiteiten van Marinus. Het gehele college heeft ingestemd en is dan ook verantwoordelijk voor haar handelen en de consequenties daarvan.

(Probleempartij Opsterlands Belang)
Opsterlands Belang is de grootste partij van Opsterland en heeft een leidersrol binnen de raad en coalitie. Een leidersrol die gaandeweg veranderde in een lijdensweg. De partij Opsterlands Belang heeft hun raadslid Sikke Marinus niet aangepakt en is er medeverantwoordelijk voor dat het vertrouwen naar de burgers en de politiek wordt geschaad.Tussendoor speelde ook nog de kwestie van raadslid en fractievoorzitter van deze partij, Dieko van der Harst. Van der Harst werd door Marinus als voorzitter van Opsterlands Belang geroyeerd. De ware toedracht en reden hiervoor werden maandenlang verzwegen en uiteindelijk door de Leeuwarder Courant onthuld. In deze kwestie speelt Sikke Marinus nog zijn rechtvaardige rol uit en wil hij de schade beperken. Opnieuw geen transparantie bij Opsterlands Belang, terwijl Marinus in dezelfde tijd zelf alle regels aan zijn laars lapt en grote schade binnen zijn partij en de gemeente aanricht. Marinus heeft meerdere gezichten en speelt de Barmhartige Samaritaan over zijn optreden, en leidt daarmee zijn eigen partij, de raad én de gemeente om de tuin.

In zijn afgelegde verklaring spreekt hij niet over zijn verboden handelen en overtredingen van de gemeentewet, gedragscode en belangenverstrengeling alsmede de schade die hij aanrichtte; hij spreekt over zijn trots over wat hij presteert. Hij toont geen enkele spijt over wat hij aanricht. Hij veinst ‘dom dom’ te zijn maar in werkelijkheid is het sluwigheid. Marinus reageert net als het CDA: Je overtreedt rustig de wet, negeert gedragscodes, laat belangen verstrengelen, en heft vervolgens het glas, doet een plas en alles blijft zoals het was. Het CDA zal de pijn moeten dragen. Niets doen is geen optie, en betekent een slag in het gezicht voor de ondernemers en de burgers van Opsterland, maar ook een diepe deuk in het vertrouwen van de Opsterlandse politiek. Het bevestigt dat er binnen het CDA blijkbaar andere regels gelden voor een raadslid en/of wethouder; het CDA die als coalitiepartij mee de regels opstelt voor burgers en ondernemers. En die moeten wél betalen en worden beboet als zij de wet overtreden.

(Leugens van het college)
Hoogtepunt vormen de leugens van het college over de beantwoording van de gestelde vragen van BAS, FNP en Opsterlanders. De enige gestelde vragen uit de raad wil het college maar even buiten het onderzoek houden… Terwijl andere vragen juist weer wél in het onderzoek staan. De onjuiste beantwoording van de vragen is respectloos en een pure minachting naar de gemeenteraad en betekent een politieke doodzonde. De raad kan niet om deze leugens heen en kan het zich geen (tweede) keer permitteren de andere kant op te kijken en het college maar zijn gang laten gaan en in het pluche laten zitten. Het college stuurde de raad bewust het bos in met de onjuiste beantwoording, dat bewijst het rapport van Berenschot. Het college was vóór de beantwoording van deze vragen al goed op de hoogte en de raad werd onjuist geïnformeerd.

Het blijft voor BAS nog steeds een raadsel waarom het college alles negeert en haar onjuist handelen in deze kwesties niet toegeeft, maar in plaats daarvan de feiten probeert te verdoezelen, leugens verkondigt en informatie verzwijgt. De imagoschade die deze houding veroorzaakt roept het college over zichzelf én de gemeente Opsterland af.

BAS kan niet accepteren dat deze raad geen maatregelen neemt, en de politiek in Opsterland opnieuw voor gek zet en daarmee een slechte naam bezorgd. Burgers, de mensen waarvoor de raad er uiteindelijk zit, verwachten dat een zichzelf respecterende gemeente optreedt tegen zaken als vriendjespolitiek, belangenverstrengeling en overtreders van de Gemeentewet. Als deze raad burgers serieus wil nemen moet Opsterland schoon schip maken. Dat kan alleen als het college opstapt en ruimte maakt voor een nieuw, integer college!

Wij vragen de burgemeester hoe zij verder gaat met de aanbevelingen van Berenschot, waarbij de beschadigde gemeentesecretaris en griffier het voortouw krijgen, de integriteit te bevorderen bij de ambtelijke organisatie.

Onze ambtenaren lijken juist te hebben gehandeld, het college zelf geeft een slecht voorbeeld. Moet daarom het management en college niet op cursus.

Wij vragen de burgemeester een onafhankelijk blijvend meldpunt in te stellen.

Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten voor de raad gehouden maar die hebben kennelijk niet het gewenste effect gehad, wat gaat u eraan doen? Het lijkt in de (cultuur) van bestuurlijk Opsterland te zitten om de regels maar met een korreltje zout te nemen.

Wij vinden dat de gemeente excuses moet maken aan de zorgsector- ondernemers en gedupeerden, en de aanbestedingen tegen het licht moet houden.

De omgang met de media in een crisissituatie wordt nergens genoemd. Als het niet uitkomt, vertikt de gemeente vragen te beantwoorden en wil niet meer praten; heeft dat niet geleid tot nog meer aandacht en lijkt niet verstandig. Wat doet in ons geval de afdeling communicatie
 
 
 
 
OPSTERLAND DE SCHLEMIEL VAN FRIESLAND
Het college van B&W proberen keer op keer de feiten en de waarheid te verdoezelen. De ongeloofwaardigheid en de schade voor de gemeente maakt ons de schlemiel van Friesland. Hoe leg je dit uit aan burgers en ondernemers in Opsterland als je zelfs het onderzoek naar je hand wilt zetten. Bestuurders willen buiten schot blijven en draaien er hun hand niet voor om de raad onjuist te informeren, het is pure minachting van de raad en respectloos naar burgers en ondernemers die de grote verliezers blijken in het steekspel van dit college van B&W. Het CDA vind dit allemaal prima
en had alle vertrouwen in Sikke Marinus en wethouder Kooistra. Hoe anders stelde Berenschot in het gepresenteerde rapport (raadsvergadering van 14 maart 2016),waarin de twee er slecht van af kwamen en de wethouder informatie heeft verzwegen. Intussen zullen de coalitiepartijen de rijen sluiten en even ach en wee klagen en gaan weer gewoon door. Het is ongehoord dat dit allemaal kan in Opsterland een schaamteloze vertoning en een dieptepunt van de democratie. Het college van B&W zit gevangen in haar eigen slangenkuil en de veroorzaker (Sikke Marinus)van dit alles is met de staart tussen de benen uit de raad vertrokken, 29 maart moet de raad zich hierover uitspreken en wordt het college ter verantwoording geroepen.
 
 
LC.X-CAGO.NET
 
 
 
Kleinschalige Opvang in Opsterland!
 
Kleinschalige Opvang Azielzoekers!

Opvang is business, gemeenten willen geen grootschalige opvang! Gemeente Opsterland doet er goed aan op voorhand in gesprek te gaan met de bevolking over opvang in hun gemeente.

www.bas-opsterland.nl

 
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil in gesprek met gemeenten en provincies over kleinere opvanglocaties voor vluchtelingen. Dat bevestigt het COA woensdag na berichtgeving in de Volkskrant. Onder anderen de burgemeesters van Heusden en Boxtel pleitten eerder deze week voor kleinschalig…
GEMEENTE.NU
 
 

 

VRIENDJES POLITIEK

 

Burgemeester Schneiders van Haarlem pleit in Het Parool voor partijloze burgemeesters. Zijn pleidooi is niet hetzelfde als het onze, omdat hij wil dat burgemeesters bij ambtsaanvaarding hun partijlidmaatschap opzeggen. Wij willen met ons burgerinitiatief Stop de Vriendjespolitiek bereiken dat ook capabele mensen die nooit partijlid zijn geweest, voor burgemeestersposten en andere publieke functies in aanmerking komen. Maar Schneiders' pleidooi gaat wel in onze richting. Blijf dus tekenen voor ons burgerinitiatief Stop de Vriendjespolitiek: 
www.meerdemocratie.nl/stop

 
Sinds lange tijd verdelen de gevestigde politieke partijen de meeste banen in het openbaar bestuur binnenskamers onder elkaar. Dit geldt voor burgemeesters, commissarissen van de koning, topambtenaren, leden van de honderden…
MEERDEMOCRATIE.NL
 
 

 

VRAGEN BAS OVER FAILLIET JAVO TOURS

De afgelopen jaren stonden in het teken van overnames en faillissementen van taxi en vervoersbedrijven. Javo Tours vroeg vorig jaar (2015) een lening aan bij de gemeente Opsterland (Leningen Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen). Bij de gemeente, afdeling Wet Werk en Inkomen kunt u een kredietaanvraag doen; Opsterland heeft e.e.a. weer uitbesteed aan Bureau Zelfstandigen Friesland. Het bureau doet vooronderzoek en maakt een rapport op en legt het ter besluitvorming voor aan het college van B&W. Het college doet in haar brief nogal luchtig over het verlies van  € 175.000,00 gemeenschapsgeld. Ruim binnen het jaar moet 175.000,00 Euro aan gemeenschapsgeld als verloren worden beschouwd. BAS-Opsterland heeft daar vragen over gesteld, vragen die burgers ook hebben. Het is bij sommige raadsleden niet bekend over wat voor regeling wij het hier hebben. Mede daarom hebben wij de vragen zo opgesteld dat burgers het enigzins kunnen volgen en mag het college ons uitleggen hoe goed het geld werd besteed. Het positieve besluit van het college van B&W om een lening aan Javo Tours te verstrekken had ook geweigerd kunnen worden?!. Er wordt nu gesuggereerd dat de gemeente Opsterland aan de regeling (lening) mee moest werken alsof er geen ander keus was. 

BAS-Opsterland

BUREAU BERENSCHOT HEEFT INTEGRITEIT ONDERZOEK GESTART

Na maanden van vragen door BAS, FNP en Opsterlanders en druk vanuit de Media en het Provinciehuis heeft burgemeester Ellen van Selm de knoop doorgehakt. Een bijzonder besluit want nog geen week daarvoor had het college van B&W geantwoord dat er geen onderzoek kwam naar de mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling en verboden handelingen van raadslid Sikke Marinus. Het onderzoek beperkt zich tot de zaak Marinus; dit tegen het zin van gezamenlijke partijen BAS, FNP en Opsterlanders die hadden het onderzoek willen verbreden naar de bedrijfs- en bestuurscultuur in Opsterland. Door het optreden van de burgemeester ontneemt zij een mogelijkheid van de raad om een breder onderzoek te gelasten of in te stellen. Het was de vraag of de raad (college partijen) ook hadden ingestemd met zo'n onderzoek. Tot nu toe zijn de ervaringen daarmee uitermate teleurstellend en heeft de vorige raad de klokkenluiders laten veroordelen in plaats zich te richten op de overtreder(s). De overtreder(s) zitten nog in de raad en de klokkenluiders zijn opgestapt! Een omgekeerde wereld, dit mag geen tweede maal gebeuren. Hiermee zette de toenmalige raad en college Opsterland te kijk. Ook nu zijn de reacties naar bestuurlijk Opsterland niet misselijk en zijn wij benieuwd wat de resultaten en conclusies zijn uit het onderzoek en wachten af. De vragen die BAS, FNP en Opsterlanders hadden uitgezet bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werden onvolledig beantwoord en worden voorgelegd aan een onafhankelijke bestuurskundige. In de raadsvergadering van 7 Maart 2016 zal bureau Berenschot zijn onderzoek toelichten en de bevindingen delen met de raad van Opsterland.

BAS-Opsterland  

 

Burgemeester wil onderzoek effectief integriteitsbeleid, BAS wil volledig onderzoek bedrijf-bestuurscultuur en antwoorden op de integriteitsvraagstukken.

 

Burgemeester hakt knoop door na gesprek commissaris van de koning.

Bureau Berenschot doet onafhankelijk onderzoek naar het integriteitsbeleid bij de gemeente Opsterland.
WWW.LC.NL
  
Lees verder
REVANCHE VAN DE RAAD Leeuwarder Courant artikel 16 Januari 2016
LEEUWARDER COURANT
16 januari 2016, pag. 2
 

Revanche van de raad    

 Op afstand lijkt het vooral lokale kinnesinne achter de dorpspomp. Klein bier, zogezegd. Maar er is meer aan de hand. In de kern is de zaak een bezoedeling van het aanzien van de lokale politiek. Oorzaak is het ontbreken van zelfreinigend vermogen van het gemeentebestuur van Opsterland. In de raadszaal van Beetsterzwaag is Opsterlands Belang al jaren de grootste en dus machtigste partij. Dit zorgt niet alleen in de actualiteit voor conflicten. Een gerenommeerd raadslid van deze partij, zo bleek in mei 2013, had lange tijd gemeentelijke bouwvoorschriften overtreden. Een loods uitbouwen waar dat niet mocht en een agrarische bestemming gebruiken als bedrijfs-opslag. Dat werk. Maar ondanks dat dit raadslid nota bene zelf deel uitmaakte van de commissie die over bestem-

Geen zelfreinigend
 vermogen

 mingplannen ging, werd de schijn van belangenverstrengeling door zijn partij met kracht verworpen. Erger, de burgemeester en de wethouders weigerden eerst zich ermee te bemoeien. Later stuurden ze hand-havingsambtenaren naar de klok-kenluiders van deze zaak. Tragisch genoeg bleken die hun zaakjes ook niet op orde te hebben. Hierdoor eindigde de kwestie in het moeras. Wel een feitenrelaas maar geen onderzoek. Ruziënde raadsleden en een burgemeester die figuurlijk vooral het plafond bestudeerde.

Met als uitkomst een oproep voor een protocol voor kwesties waar de integriteit van politici in het geding is. Dat was een schertsoplossing: integriteitsregels voor (lokale) politici bestaan allang. En nu gaat het opnieuw mis. Met een inmiddels nieuwe gemeenteraad, maar met dezelfde partij in de hoofdrol. Weer zijn er twijfels over de rol van het college. Er is weliswaar een nieuwe burge-meester, maar eentje die dezelfde bezwering hanteert als haar voorgangster: ‘We hebben volgens de regels geopereerd’.

Opnieuw gaat het om een vooraanstaand raadslid van Opsterlands Belang, de partijvoorzitter. De gemeente heeft een deal gesloten met het bedrijf van zijn vrouw, een reïntegratiebedrijf dat dagbesteding verzorgt voor mensen die moeilijk werk kunnen vinden. De partijvoorzitter werkt daar zelf ook en maakt er op Facebook ongegeneerd reclame voor. De oppositie eist van de gemeente uitleg, waarom uitgerekend voor dit bedrijf is gekozen. Het roept de vraag op waarom de Opsterlandse politiek de onmiskenbare schijn van belangenverstrengeling (weer) niet wil zien. Gebrek aan zicht op de materie? Gevangen in een web van onderlinge belangen? Hier kan de slager niet langer z’n eigen vlees keuren. Een stevig, extern onderzoek dient liever vandaag dan morgen te worden ingesteld. Op basis daarvan moet de gemeenteraad zelf een fair oordeel vellen. Alleen op deze manier kan deze raad herstellen waaraan het te lang heeft ontbroken: transparantie en gezag. Uit respect voor de lokale democratie.

HANS SNIJDER
commentaar@lc.nl
 
 
 
ARTIKEL LC PIJLEN GERICHT OP OPSTERLAND
BAS - Fnp - Opsterlanders en nu ook de VVD hebben vragen gesteld aan het college.
Dit naar aanleiding van klachten van zorgaanbieders. De LC. heeft
een overzicht in de krant gepubliseerd, klik op de blauwe tekst voor het
artikel onder de foto of op de foto zelf.
 
 
 
Verontwaardigde zorgbedrijven en vier fracties die opheldering willen. Opsterland ligt onder vuur vanwege een reïntegratieproject.
WWW.LC.NL
 
 
Verontwaardigde zorgbedrijven en vier fracties die opheldering willen. Opsterland ligtonder vuur vanwege een reïntegratieproject.
Op zijn facebookpagina maakt raadslid en partijvoorzitter Sikke Marinus van Opsterlands Belang er al tien maanden geen geheim van dat hij Springth, het bedrijf waarvan zijn vrouw een van de vennoten is, een warm hart toedraagt. Vier maanden terug besloot het college van burgemeester en wethouders Springth een reïntegratie-pilot te laten organiseren.
,,No way'', antwoordt Marinus op de vraag of hij zich ook binnen de sfeer van het gemeentebestuur (ambtenaren, bestuurders, raadsleden) op enig moment sterk heeft gemaakt voor de gunning aan Springth.
Afgelopen najaar ontstond er onrust over toen concurrerende bedrijven contact opnamen met oppositiepartij VVD. Zij hadden het reïntegratieklusje ook wel voor hun rekening willen nemen en vroegen zich af in hoeverre er een eerlijke wedstrijd is gespeeld.
 
Opheldering
Fractieleider Hielke de Vries heeft zich deze week met schriftelijke vragen tot b. en w. gewend. ,,Wy binne foar frij ûndernimmerskip'', zegt hij. Hij vraagt hoe Opsterland bij Springth is uitgekomen.
Drie andere oppositiepartijen (FNP, BAS, Opsterlanders) waren hem vorige week voor. Zij vuurden tientallen vragen op het college af. Een van de zaken die ze helder willen hebben is of raadslid Marinus richting het gemeentehuis zijn nek heeft uitgestoken voor het bedrijf van zijn vrouw. Verder willen ze inzage in de relevante stukken.
Voordien lagen er al vragen van deze krant op het gemeentehuis. Daar is nog geen antwoord opgekomen doordat nadien de politieke partijen in de pen zijn geklommen.
 
Extern onderzoek
Er zitten minstens twee belangrijke kanten aan de zaak. De eerste betreft de rol van Marinus. Hij is lid van de grootste fractie in de gemeenteraad, Opsterlands Belang. Hij is ook voorzitter van het bestuur van Opsterlands Belang. En hij is medewerker van Springth, het bedrijf van zijn vrouw. Hoe heeft hij die petten van elkaar gescheiden?
Belangrijker nog is de rol van de gemeente. Waarom hebben b. en w. van Opsterland nou juist besloten om met dit ene bedrijf in zee te gaan, terwijl er volgens marktpartijen en oppositiefracties ook andere geschikte kandidaten waren?
Dit kan de gemeente niet zélf ophelderen, vinden FNP, BAS en Opsterlanders. Zij eisen extern onderzoek. ,,Der leit in yntern ûndersyk fan amtners, mar jo kinne net jo eigen fleis keure'', zegt FNP'er Evert Wilstra. Hij heeft de zaak ook aangekaart bij partijgenoten in het Provinsjehûs. ,,Wy binne ferûntrêste oer meardere saken yn Opsterlân. Dit is der ien fan. In oare, de ôfwikkeling fan it faillissemint fan De Skâns, komt deroan.''
 
Bron LC.
BAS-Opsterland
 

OPSTERLANDS BELANG GROSSIERT IN HOOFDPIJN DOSSIERS, FRACTIE VOORZITTER VEROORDEELD VOOR MISHANDELING

                                   

Opsterlands Belang Grossiert in hoofdpijn dossiers

De fractievoorzitter van Opsterlands Belang Dieko van der Harst werd door de rechtbank veroordeeld voor mishandeling. Opsterlands Belang hult zich in stilzwijgen over de redenen van het royement van Dieko van der Harst en ook de gemeente Opsterland wil geen commentaar leveren.

Vandaag 13 Januari 2016 onthult de leeuwarder Courant het stilzwijgen over Dieko van der Harst.

 
Toenmalig fractieleider Dieko van der Harst van Opsterlands Belang (OB) is in juli 2015 door de rechter veroordeeld. Zijn partij heeft hem daarop geroyeerd.
LC.NL
 
 

 

Vragen over mogelijke belangenverstrengeling raadslid Sikke Marinus, toekenning Pilot en aanbesteding en de melding van mogelijke belangenverstrengeling

BAS, FNP Opsterlanders en VVD vragen duidelijkheid.

 
De discussie over een pilotproject dat het bedrijf Springth momenteel uitvoert voor de gemeente Opsterland krijgt een vervolg. De Opsterlandse oppositiepartijen BAS, FNP en OpsterLanders stellen een hele serie schriftelijke vragen over de gang van zaken…
SA24.NL
 
 
VRAGEN LEERPLICHT

BAS Opsterland heeft vragen gesteld over het jaarverslag RMC en Leerplicht.
Lees meer over RMC De friese Wouden en leerplicht cijfers uit Opsterland
 
Ieder jaar ontvangt de gemeente Opsterland informatie hoe goed of slecht onze
gemeente Opsterland presteert m.b.t. schoolverlaters, en of er veel uitvallers zijn
onder jongeren die vroegtijdig en zonder een startkwalificatie de school verlaten.
 
Lees het Jaarverslag
RMC Friesche Wouden waaronder ook Opsterland is opgenomen:
  
Klik op onderstaande link voor de vragen en beantwoording:

 

BAS-Opsterland

 

BAS WENST JULLIE EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

 

 

 

RAAD OPSTERLAND DOET NIETS MET VUURWERK MOTIE BAS

BAS-Opsterland heeft in december een (vuurwerk) motie ingeleverd, de motie pleitte voor het centraal afschieten van vuurwerk in Opsterland. Daarnaast stelde BAS voor om vuurwerkvrije zones in te stellen bij zorg en verpleeginstellingen en bij verkoop punten van vuurwerk folders en veiligheidsartikelen te verstrekken. De motie sluit aan bij de wens van vele burgers om centraal vuurwerk af te steken. Daarnaast wil BAS menselijk leed voorkomen, elk jaar wordt door vuurwerk ernstig ledsel veroorzaakt. De Raad van Opsterland was overrompeld en vond dat de motie uit de lucht kwan vallen. De motie werd naar de prullenmand verwezen. Een gemiste kans, de kranten hebben de afgelopen weken vol gestaan met deze voornemens. Het blijkt maar weer eens dat de raad geen enkel gevoel heeft wat er bij burgers leeft. Gelukkig heeft de Burgemeester een aantal punten opgepakt om e.e.a. met de politie te gaan bespreken!.

Het artikel over levenslange verminkingen zegt genoeg.  

TIENTALLEN KINDEREN ZWAARGEWOND DOOR VUURWERK

Verminkt voor het leven

door René Steenhorst

Opnieuw heeft vuurwerk tientallen kinderen en jongeren voor het leven verminkt. Traumachirurgen uit alle Nederlandse ziekenhuizen melden ,,veel blijvende letsels” bij slachtoffers tot 16 jaar.

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) gaat het zowel om ernstige tweede- en derdegraads brandwonden, alsook zeer ernstige scheurwonden en amputaties van vingers en handen. Voor de geamputeerden rest veelal een leven met een permanente prothese. Volgens traumachirurg dr. Jaap Deunk van het VU medisch centrum in Amsterdam zijn tot nu toe 107 zware vuurwerkongevallen gerapporteerd. Het totaalaantal is vermoedelijk ongeveer even hoog als voorgaande jaren, zegt ook de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie.

Tekst motie: tik op lees verder

Lees verder
HEISA OVER KLUS VOOR ECHTGENOTE VAN RAADSLID
BAS Opsterland schreef 7 december op deze site al over de klachten van zorginstellingen en aanbestedingen.  BAS vindt dat de gemeente onvoldoende andere zorginstellingen de kans heeft gegeven en (de schijn van) belangenvestrengeling in de hand heeft gewerkt. Het is onzin dat er geen zorg- instellingen zouden zijn die deze diensten niet zouden kunnen uitvoeren. Gemeenschapsgeld wordt nu o.a. ingezet voor nieuw materieel en het opstarten van Springht terwijl bestaande zorginstellingen dat op eigen kracht hebben moeten doen. Opvallend is dat ook gelijkluidende aanvragen werden afgewezen. Zorginstellingen durven niet te reageren en zijn bang voor nadelige gevolgen. Out of the record horen we toch heel andere signalen uit deze sector over de gemeente Opsterland en daar zijn wij als BAS niet echt trots op. BAS komt op voor deze ondernemers. Vriendjes politiek en belangenverstrengeling moeten worden uitgebannen. Het achteraf onderzoeken in eigen huis heeft ons geleerd dat het weinig oplevert, klokkenluiders worden de kop afgehakt en de problemen worden gelegaliseerd. Het is in Opsterland allemaal al eens gebeurd, burgers en ondernemers worden er niets wijzer van. Ondernemers in de zorgsector doorzien hoe de gemeente opereert en keuren het af, een onderzoek voor de bühne zit niemand op te wachten.  
                                                                  
                                                      ===========
 
 
Leeuwarder Courant
18 december 2015, pag. 20
 
Heisa over klus voor echtgenote van raadslid
ATZE JAN DE VRIES WIEBEREN ELVERDINK
 
BEETSTERZWAAG Oppositiepartijen in Opsterland willen duidelijkheid over een deal van de gemeente met het bedrijf van de vrouw van raads- lid Sikke Marinus.
De gemeente ging eerder dit jaar in zee met Springth, het bedrijf van Hammie Marinus en Anneke Berga. Dat is ingeschakeld om op het snijvlak van de Wmo en de Participatiewet mensen te laten re-integreren die moeite hebben om aan het werk of een opleiding te komen.
Raadslid Sikke Marinus van Op- sterlands Belang, de grootste coali- tiepartij, is zelf ook actief voor Springth. Hij kan als gevolmachtigde optreden.
De vennootschap onder firma is vorig jaar oktober opgericht. De pilot betreft een proef, waarmee maxi- maal 25.000 euro is gemoeid.
Raadsleden, maar ook de gemeen-te zijn dit najaar benaderd door meerdere zorgondernemers die de klus van Springth, aldus wethouder Kooistra, ,,ek wol dwaan wollen hie- ne.’’ Fracties uit de Opsterlandse op- positie willen nu weten of die andere bedrijven net zoveel kans hebben gehad als Springth om het betreffen- de contract in de wacht te slepen.FNP-raadslid Evert Wilstra vindt dat de gemeenteraad dit moet on- derzoeken. ,,It kloppet net. De ried moat stappen sette.’’ De zaak is vol- gens hem in het presidium, het ver- trouwelijk contact tussen de fractie- voorzitters en het college van burge- meester en wethouders, tweemaal aan de orde gesteld.
VVD’er Hielke de Vries, die ook door andere zorgaanbieders bena- derd was, ziet een rol voor de ge- meentelijke rekenkamercommissie. Hij vroeg eerder om opheldering bij het college en formuleert voorzich- tig, ,,want wy kinne hjir no gjin kon- klúzjes oer lûke.’’ De Vries: ,,Formeel kloppet it allegear wol, mar jo ha de
skyn tsjin. Dat is net handich.’’ Een onafhankelijke studie moet helder- heid brengen, vindt hij.
Gerrit Weening van coalitiepartij ChristenUnie vindt dat de kleine op- positiepartijen met hun roep om een onderzoek ,,trochslaan’’. Al heeft Weening persoonlijk geen moeite met de constructie, hij stelt wel dat het misschien ,,net ferstannich’’ is van Marinus om die zo voort te zetten. ,,It is oan Sikke om dêrneffens te hanneljen.’’
Vorig najaar was Springth volgens wethouder Kooistra een van de ongeveer tweehonderd bedrijven die een raamcontract kregen binnen het OWO-gebied van Opsterland, Oost- stellingwerf en Weststellingwerf. Dit jaar is besloten om daad-werkelijk zaken te doen met Springth.
Dat Opsterland juist voor deze on- derneming koos, komt volgens Kooistra omdat Springth de enige partij was die zich met de vernieuwende diensten meldde die Opster- land bij het proefproject zocht. ,,Sy binne net samar út ‘e loft plukt. Dit is wat nijs en dat leverje sy.’’ De link met Marinus ,,hat gjin ynfloed hân op dy ôfwaging’’, stelt hij.
Kooistra benadrukt dat het gaat om een pilot die tot april duurt. Als daarna blijkt dat het project meer- waarde heeft, kunnen andere zorg- aanbieders meedingen naar een ver- volgcontract.
,,Wy dogge neat yllegaals’’, reageert Hammie Marinus van Springth op de heisa. ,,Dat ik de frou bin fan Sikke Marinus stiet hjir los fan. Soe ik om dy reden gjin plannen meitsje meie?’’
Raadslid Marinus zegt dat hij de ambtelijke dienst van de gemeente vooraf nog een oordeel heeft ge- vraagd over de constructie. Zij zou- den hem mondeling hebben laten weten dat ,,der neat oan ’e hân is. Oars hie dit ek net bestien.’’ Hij noemt het ,,in bytsje flau’’ dat oppositiepartijen er een kwestie van maken. ,,Ik hie tocht dat sy yn it presidium al wol dúdlikheid krigen hiene.’’

BAS-Opsterland
 
   
DE MACHT EN TOEN...............

 

De macht is aan het kantelen met het vertrek van Dieko v.d. Harst, Dieko wordt opgevolgd door Willemijn Visser. Wederom levert Opsterlands Belang een belangrijke voortrekker in en richting de verkiezingen zal het daar ook wel niet bij blijven.

Als het zo door gaat houdt de grootste partij weinig kwaliteit over die de kar gaan trekken, daar krijgen ze het lastig mee. De huidige coalitiepartijen CU, CDA en D66 lopen achter Opsterlands Belang aan en brengen vrijwel niets. Het huidige coalitieakkoord ademt Opsterlands Belang uit en is weinig van CDA, CU of D66.Nu de grootste Partij langzaam afbrokkelt richting de verkiezingen zal het politieke klimaat gaan veranderen. Marcel van Opzeeland (nieuwe Fractievoorzitter) heeft de ondankbare taak de touwtjes aan elkaar te blijven knopen. Naast veel onrust in de partij vaart Wethouder Piet van Dijk van Opsterlands Belang een eigen koers. De stijl van communiseren en het niet nakomen van afspraken wordt niet gewaardeerd. Burgers, sportclubs en instellingen accepteren niet dat spelregels tijdens de wedstrijd worden veranderd en de gemeente niet thuis geeft. Deze strategie kom je regelmatig tegen als je in de gemeente je ogen en oren de kost geeft. Een strategie die niet past in de hedendaagse participatie maatschappij en overlegcultuur. Opsterlands Belang krijgt daar nog de rekening van gepresenteerd. Het huidige en geldende coalitieakkoord staat op gespannen voet met de aangemeten houding van deze wethouder en past niet bij Opsterlands Belang die de kreft fan de mienskip predikt.

De tijd zal het leren en heelt alle wonden.

BAS-Opsterland

 

VRIENDJES POLITIEK EN BELANGENVERSTRENGELING LEIDT TOT AFKEER VAN DE POLITIEK

 

Zowel in de lokale politiek als in de landelijke politiek zorgt belangenverstrengeling er voor dat burgers en ondernemers nog meer afkeer krijgen van de politiek.  

Wat doet de raad!  

Ook in Opsterland moet de gemeente kritisch blijven en waken voor vriendjes politiek en belangenverstrengeling bij activiteiten van raadsleden dan wel bestuurders. Daarbij moet de gemeente haar zelf in acht nemen bij het verlenen en toekennen van subsidies en projecten uit aanbestedingen. Bij die aanbestedingen wil het nog wel eens uit de hand lopen en roept bij ondernemers een beeld op dat de gemeente geen recht doet...............................

 

Lees verder
FRACTIEVOORZITTER DIEKO VAN DER HARST WORDT DOOR ZIEKTE AAN KANT GEZET

 

De afgelopen maanden had de Opsterlandse raad een Spookraadslid. Dieko van der Harst had in de leeuwarder Courant en de media bekend gemaakt dat hij per direct opstapt. Nu blijkt achteraf dat hij spijt heeft van zijn besluit en wil op termijn weer terugkeren bij dezelfde partij Opsterlands Belang. Hij weigert zijn raadslidmaatschap op te zeggen en heeft zich ziek gemeld. Daarmee blokkeert hij de terugkomst van Willemijn Visser die inmiddels langs de lijn warm loopt om de plaats van Dieko van der Harst in te nemen.
Hij plaatst Opsterlands Belang voor een dilemma,  dat dilemma werd gisteravond verbroken door het nieuws dat Opsterlands Belang Dieko van der Harst heeft geroyeerd, de partij beroept zich op prive redenen en problemen van v.d. Harst. Van der Harst zou de partij niet meer kunnen vertegenwoordigen als raadslid en fractievoorzitter. Opsterlands Belang ontslaat Dieko van der Harst omdat hij ziek zou zijn en wacht zijn herstel niet af, een opmerkelijke stap van Opsterlands Belang. Wordt vervolgt.
 
SPORTVERENIGINGEN IN DE CLINCH MET DE GEMEENTE

Sportverenigingen hebben zelf aan de bel getrokken bij de wethouder om op tijd te werken aan de aflopende erfpachtcontracten PRIVATISERING, de verenigingen stuiten op een starre, onvriendelijke en dreigende houding en is er maar een ding tekenen of jullie zoeken het zelf maar uit. Op deze mannier los je het niet op en daarvoor hebben juist de verenigingen de gemeente tijdig gewezen op de te nemen obstakels...............     

 

Lees verder
RENOVATIE SKANS GOEDKOPER DAN NIEUWBOUW (LC 12 nov pag.27)

 

GEZAMENLIJK PERSBERICHT

 
De gezamenlijk partijen: BAS-Opsterland, FNP en
Opsterlanders stellen realistische cijfers op voor
renovatie van mfc “De Skâns” Gorredijk.
 
 
Aanleiding blijvende onrust in Gorredijk
De aanhoudende discussies en bijeenkomsten over sloop en verplaatsing
van het Multi Functionele Centrum (MFC) De Skâns, zaait veel onrust in
Gorredijk. De gemeente Opsterland berekende dat nieuwbouw goed-
koper is dan renovatie van de huidige Skâns  en vaart daarmee een eigen koers.  
 
Gekleurde berekeningen
De verschillende berekeningen en exploitaties zijn vooral gekleurd,
bevatten veel aan-names en nieuwbouw werd goedkoper uitgelegd dan
renovatie.  In samenwerking met een werkgroep uit Gorredijk en politieke
partijen, zijn de bestaande renovatieplannen van Zijlstra Architecten
naast de berekening en cijfers van de nieuwbouw gelegd en getoetst
door een register accountant.
 
De Skâns kan na renovatie gerust 40 jaar en langer mee
De gemaakte vergelijkende berekening(en) nieuwbouw versus renovatie
wijzen uit dat De Skâns na renovatie nog lang mee gaat. De uitgang-
spunten en afschrijving door de gemeente worden schromelijk over-
dreven
 
Financiële haalbaarheid rammelt, geen ruimte in de begroting
De meerjarenbegroting van Opsterland toont een groot tekort en is niet
sluitend. Nieuw-bouw van De Skâns wordt gedekt door verwachte mee-
vallers uit projecten, een greep uit reserves en leningen. Pikant detail
in de financiering is dat de wegbezuinigde subsidie van De Skâns wordt
gebruikt voor de rentelasten nieuwbouw. De nieuw te bouwen Skâns
biedt minder mogelijkheden en ruimte aan verenigingen en cultuur.
Er moet extra worden geïnvesteerd voor nieuwbouw kinderopvang ter-
wijl daarvoor ruimte is in de huidige Skâns.
 
Door renovatie verliest Gorredijk geen regionale voorziening
Er is veel verontwaardiging en onrust over het verdwijnen van De
Skâns uit het hart van Gorredijk en de mogelijke vestiging van een
JUMBO op die locatie. Handtekeningen-acties zijn aangeboden aan
burgemeester en raad. Ondanks dat er geen breed maat-schappelijk
draagvlak is gecreëerd houdt de gemeente vast aan haar eigen nieuw-
bouwplannen voor De Skâns.
 
 
De gezamenlijke partijen, 10 november 2015,
                                                                                                        
                                                 
                               
                                                                 

Klaas de Boer                Evert Wilstra              Johan  Sieswerda                                         

ONVERWACHT VERTREK FRACTIEVOORZITTER

Er staan binnenkort belangrijke zaken op de agenda van de gemeente Opsterland. Het vertrek van Fractie voorzitter Dieko van der Harst komt wel op een heel ongelegen moment voor Opsterlands Belang. Op de redenen van zijn vertrek wil hij niet ingaan maar het kan bijna niet anders zijn dat er meer in de partij aan de hand is dan in het persbericht wordt vermeld. Privé redenen zouden de oorzaak zijn van het vertrek uit Opsterlands Belang.  Op zichzelf is dat niet vreemd maar wel het moment waarop het gebeurd. Opsterlands Belang speelde onder aanvoering van Dieko van der Harst een doorslaggevende rol in het accommodatiebeleid in Gorredijk. Juist nu Opsterlands Belang zou kunnen oogsten en een meerderheid in de raad achter zich weet verlaat Dieko van der Harst de politieke arena. De redenen?, ach die zijn belangrijk voor Dieko zelf, de politiek trek zijn eigen conclusies!!. Bij Opsterlands Belang is het in de afgelopen jaren een komen en gaan van raads- en fractieleden, e.e.a.. draagt niet bij aan stabiliteit en vertrouwen die hoort bij de grootste partij van Opsterland.

Wij wensen zijn (derde) opvolger Marcel van Opzeeland veel succes toe bij Opsterlands Belang.

BAS-Opsterland.

 

 

 

ARTIKEL REIN SUURD LEEUWARDER COURANT

 

VERKIEZINGS BEDROG IN OPSTERLAND

 

De gemeente Opsterland heeft aangekondigd de Onroerend Zaak Belasting (OZB) te verhogen met 5 procent. Dat gebeurd met medeweten van Opsterlands Belang die al 14 jaar in haar verkiezingsprogramma's heeft staan de OZB niet te verhogen. Daarmee breekt Opsterlands Belang een verkiezingsbelofte aan u. Verder hebben de collegepartijen Opsterlands Belang, CDA, CU en D66 afgesproken de lasten voor burgers te stabiliseren, ook deze afspraak komen deze partijen niet na. Al geruime tijd verhoogt de gemeente de leges, tarieven en belastingen waardoor burgers mee moeten betalen aan de jaarlijkse tekorten. BAS-Opsterland plaatst een overzicht en vergelijking met onze buurgemeente Weststellingwerf om u inzicht te verschaffen hoe die lasten zich t.o.v. elkaar verhouden.

BAS-Opsterland

BEZUINIGINGEN KOMEN NIET UIT DE VERF

  Raadsvergadering 28-9-2015

Bij de behandeling van de voorgelegde bezuinigingscenarios aan burgers kloppen partijen zich zelf graag op de borst. De grote opkomst (90 personen, 3 Bijeenkomsten) en de vertegenwoordiging van instellingen geven voldoende grond om de scenario's te anyliseren en kaders mee te geven aan het college. Dat willen de coalitiepartijen Opsterlands Belang CU, CDA en D66 ons graag laten geloven. De lage opkomst van 0,3 procent (30.000 inwoners) wordt representatief geacht om de kaders en richting aan het college mee te geven.

De vertegenwoordiging van bv Pl.Belangen worden neergezet als of die grote groepen kiezers vertegenwoordigen. Dat is natuurlijk niet het geval, Pl. Belang Beetsterzwaag was daarin duidelijk en sprak op persoonlijke titel en niet voor grote groepen mensen zoals een aantal partijen ons wil doen geloven. Wie die overige grote instellingen dan mogen zijn en wie die vertegenwoordigen werd niet duidelijk. Gaande de discussie werd duidelijk dat de raad geen keuzes wil of durft te maken. Het heikele punt van Onroerend Zaak Belasting (OZB) wordt bespreekbaar gemaakt door het de burgers zelf te laten zeggen, Opsterlands Belang zal nooit de Onroerend Zaak Belasting gaan verhogen dat staat al meer dan veertien jaar in elk verkiezingsprogramma. Om het nu wel bespreekbaar te maken heeft o.a. Opsterlands Belang het verwerkt in scenarios en voorgelegd aan de burgers en inwoners van Opsterland. Nu een klein aantal (0,3%) 90 inwoners,  het misschien wel willen betalen kunnen ze via een omweg een verhoging van Onroerend Zaak Belasting bespreekbaar maken. Zo probeerd Opsterlands Belang verkiezingsbedrog te maskeren. Het zal ons benieuwen waarmee het college nu mee voor de dag komt. BAS Opsterland heeft afstand genomen van de scenario's en vindt de opkomst en deelname te mager om daaraan verregaande consequenties te verbinden. De coalitie Partijen willen grote investeringen en projecten (Gorredijk) doorzetten terwijl er hard op de voordeur bij Burgers en Vrijwilligers wordt aangeklopt om taken over te dragen en belastingverhogingen aan te kondigen. Inmiddels moet Opsterland Bijna 2 miljoen bezuinigen en durfde de raad afgelopen maandag niet te Kiezen, dat werd tijdens deze vergadering duidelijk. 

 

BAS-Opsterland Verslagen participatieavonden bezuinigingsscenario's 

 

EELKE LOK OER DE SKANS

 

                                        

Nije tiden bin net altyd better. Wy kamen as mantsjes fan 15, 16 al rille gau sneintejûns yn de Gerdyk. Dûnsje, de earste leafdes. Yn de Skâns. Dy Skâns is noch in pear kear ferboud, gie mei yn wat der dêr yn de Gerdyk barde. En doe kaam ik der noch folle faker. LDO spile yn de sportseal al dy grandioaze tuswedstriden, mei de kontradunk fan Kees de Boer, ik ha’t oer kuorbal. En yn de grutte seal wie faak in foarstelling, of in debat- en foarum jûn, ik ha der faak wurke dus. Altyd gesellich, altyd professioneel, altyd klear. En de mannen fan it lûd en de kantine stienen altyd earst mei de hân en letter mei kofje klear. Gesellich. En je koene sjen wat foar betsjutting dy sealen altyd hân ha. Stampfol by de kuorbalwedstriden. De grutte seal, se ha der neffens my noait in minne jun hân. Gerdyksters en de lju út de omkriten gean net graach nei Hearrenfean of Drachten at se har op’e Gerdyk ek rêdde kinne.

En no ynienen wolle b en w fan Opsterlân net dat de saak nochris ferboud wurdt om mei te gean yn de tiid. Nee hear. Donderje de Skâns mar del, dan hat de Rabo in moai grut parkearterrein. Wy boue in MFC, de moderne namme fan in doarpshûs. Multi Funksjoneel Sintrum. Dat soe komme moatte by de Harmsma skoalle. Njoggen miljoen. Alle minsken bin tsjin, útsein it folk dat de Gerdyk grutter ha wol as at it is. De ried dus. Mar de oare lju wolle harren Skâns hâlde. Altiten it netsjese, folweardige, aardige, gesellige sintrum. Mear, it wie de siel fan de Gerdyk. Mar dat wurd kinne politisi net. 

TIGE TANK EELKE

 

Doormodderen in Opsterland

 

Doormodderen is geen aantrekkelijke optie

De begroting komt binnenkort aan de orde in Opsterland en voorspeld weinig goeds!

Van de eerste bezuinigingsmaatregelen heeft u al kennis kunnen nemen. De gemeenteraad kwam u vragen nog meer taken over te nemen en keuzes te maken uit vier bezuinigingscenarios met verstrekkende gevolgen en bezuinigingen. Daarnaast staan er forse investeringen op het programma in Gorredijk en Bakkeveen. Opsterland moet zich financieel te ver uitrekken waardoor er geen geld meer is voor projecten en subsidies voor de Dorpen in Opsterland. Veel taken kan deze gemeente al niet meer betalen of uitvoeren. Al eerder schreef BAS dat de coalitie van Opsterlands Belang, CDA, CU en D66 Opsterland financieel uitholt. Door de vele bezuinigingen, blijvende hoge uitgaven en te dure projecten wordt de financiele positie verder verzwakt en onevenredig!. Al jaren staan dorpen aan de zijlijn door de hoge bezuinigingen en het uitblijven van nieuw beleid. 

Deze gemeente wil faciliterend zijn en investeert niet in werkgelegenheid, dit werd duidelijk tijdens de behandeling van de detailhandel visie die ondernemers presenteerden. 

Wat speelde er al aan bezuinigingen voor burgers  

Eens kijken 
 
-Belasting en tarief/leges verhogingen door Rijk en Gemeente(n) Opsterland
-Voortdurende bezuinigingen gemeente, sluiten van (Sport) voorzieningen
-Huurverhogingen sportvelden 
-Wegbezuinigen economischbeleid deelname A7
-Kortingen op soc.cult.werk Timpaan - Tumba
-Wegbezuinigen van de Skâns Gorredijk
-Sluiting scholen en peuterspeelzalen
-Gemeente boekt miljoenen af op grondposities
-Bezuinigingen in de zorg werkt door naar kwetsbare burgers
-Bezuinigingen op Leerlingenvervoer
-Bezuinigingen lok. Best onderwijstaken Top 8 groep
-Samenwerking OWO gemeenten, (Opsterland en Oost- en Weststellingwerf) meer geld samenwerking
-Vernietigend rapport, samenwerking OWO levert niets op voor Opsterland
-Reserves Opsterland uitgeput geen geld voor onderhoud en beheer, dorpshuizen etc. 
-Geen nieuw beleid in gemeente Opsterland (geen geld voor plannen uit dorpsspiegels)
-Verhoging eigen bijdrage zorgverzekering.
-Verhoging tarieven zorgverzekering
-Verhoging Waterschapslasten
-Daling waarde eigenwoning (Woz waarde)
-Stijging onroerendgoed (tarief) belasting
-Vescherping hypotheek voorwaarden en duurder en moeilijker
-Verlaging rente aftrek
-Accijnsverhogingen
-BTW verhogingen 
-Huur verhoging
-Geen rente op spaartegoeden wel belast met 1,2% 
-Verlaging van de pensioenuitkeringen
-Uitstel AOW 67 jaar en verder
-Participatiemaatschappij, dus je moet als burger wel meer  sparen voor de oude dag en ook voor om- of- bijscholing. Dit alles  vanwege de kunstmatig lage rentestanden die de euro en de ECB veroorzaken.
-Burgers (participatiemaatschappij) moeten voorzieningen instand houden, dorpshuizen, zwembaden etc. 
-15 jaren van lastenverzwaringen op arbeid. 
-De 5 miljard (CAO/Loonsverhoging) van Rutte2 is een afschepertje en sigaar uit eigen doos.
-De reële vermogensbelasting, anders dan de forfaitaire is ook sinds 2001 continu gestegen, en heeft burgers cumulatief gestoord  in hun vermogensopbouw, terwijl van 2016 af meer vermogen het land verlaten gaat of verdwijnt, omdat de belastingen op ver-  mogen verder worden verhoogd.
-Overheidsinflatie door het voortdurend verhogen van de prijzen voor diensten die niet in kwaliteit verbeteren.  Huurverhogingen en andere hoge vaste lasten.
-De wetenschap dat de euro niet werkt en dat de burger mede aansprakelijk gaat worden gesteld voor de  staatsschulden van  landen als Griekenland, Frankrijk en Italië, wier 
schulden sinds 2008 snel zijn opgejaagd.

Bovenstaande lijst is vast niet compleet maar wijst alleen maar op telkens stijgende druk die politici op burgers leggen en waarvan het einde nog lang niet in zicht is.

Tekorten moeten worden gedekt, BAS wil dat er meer uit de samenwerking met Oost-en Weststellingwerf wordt gehaald. Minder regels en minder taken en een kleinere ambtelijke organisatie. BAS wil grote projecten laten toetsen door de rekenkamer op financiele haalbaarheid, (de slechte) financiele positie van Opsterland en aan het maatschappelijk rendement. BAS vindt dat de bezuinigingen en taken niet kunnen worden doorgeschoven naar burgers. BAS wil een andere verdeling van de middelen en investeringen zodat heel Opsterland daar van profiteert. Er moet een einde komen aan de reeks van bezuinigingen in Opsterland. 

Link: Verslagen participatieavonden bezuinigingsscenario's      

BAS-Opsterland.

 
 

Lees verder
Cijfers van de Skans en het accommodatiebeleid onder de Loep genomen door Wietse Kooi (oud voorzitter v/d Skans) uit Gorredijk

Onderbouwing financiële dekking MFA “de Skâns”, Dhr. W. Kooi.

Reactie op het voorstel en financiele onderbouwing van het raadsvoorstel. Gorredijk wil geen MFA in een Gymlokaal en die gedeeld moet worden met een nieuw te bouwen Openbare School. De Huidige Skans staat in het centrum en moet daar blijven. In de nieuwbouw variant komt er onvoldoende terug van "De Skans". Bovendien moet de nieuwe Skans worden gerund zonder subsidie en met vrijwilligers, kortom Gorredijk denkt mee over de veel te dure plannen van de gemeente en komt op voor de werknemers.

Reactie Dhr..W Kooi: Tijdens de raadsvergadering van 15 juni dit jaar heb ik opmerkingen gemaakt over de dekking van de investeringen in de Skâns. Die gegevens heb ik uit de samenvattende notitie “MFA Gorredijk en sportcentrum Kortezwaag” d.d. 1 juni 2015, een notitie die is opgesteld door een extern bureau.

 

Uit de notitie het onderstaande waaruit de dekking wordt gevonden:

“De exploitatiesubsidie van € 304.000 kan terug gebracht worden naar nihil. Daar kan een geldlening uit bekostigd worden van € 5 miljoen”.

Dit bedrag aan exploitatiesubsidie stamt uit 2013 toen er nog een directeur was. In 2015 bedraagt de exploitatiesubsidie nog € 150.000 en de Skâns komt daarmee uit in 2015. Als de subsidie van 2015 zou zijn gebruikt in de berekening blijft er van dit deel van de dekking iets minder dan de helft over.

In 2016 worden de subsidies opnieuw verlaagd, het bedrag waar het dan op uit komt is nog niet bekend. Het zou realistisch zijn om van het bedrag uit te gaan wat de Skâns in de toekomst nog aan subsidies zou ontvangen en niet op basis van het verleden of heden.

 

In het bovengenoemde rapport staan twee heel belangrijke vragen waarop in het rapport tevens het antwoord wordt gegeven:

  1. Leidt de beoogde uitbreiding van Kortezwaag tot een beter exploitabel complex. Het antwoord luidt: uitbreiding leidt niet tot een beter exploitabel complex.

  2. Welke optie, renoveren of nieuwbouw leidt tot de beste businesscase voor de Skâns. Het in het rapport gegeven antwoord luidt: voor de Skâns geldt dat een naar verwachting haalbare businesscase is te maken om zonder subsidie te draaien zowel in geval van renovatie als in geval van nieuwbouw.

Hoewel het antwoord op vraag b. mij, voor zowel renovatie als nieuwbouw ongeloofwaardig lijkt, ga ik er bij de vergelijking van beide opties maar vanuit dat dit zou kunnen. Er wordt dan, ten opzichte van renovatie,  bij nieuwbouw in het geheel niet bespaard op de exploitatiesubsidie! In dat geval moet je dan gewoon beoordelen wat aan kapitaalslasten het goedkoopste is, renoveren of nieuwbouw.

 

Raadsvoorstel vergadering van 5 oktober 2015.

Het raadsvoorstel begint met te stellen dat het haalbaar is om de nieuwbouw budgetneutraal te realiseren. Kennelijk weet de schrijver (of misschien ook wel het college) niet goed wat dit betekent. Immers in het dekkingsvoorstel staat dat er € 700.000 gedekt wordt met geld wat van andere projecten overblijft en komt er € 200.00 uit het budget dorpshuizen.

Het project kunnen betalen is niet hetzelfde als budgetneutraal!

Er kan € 5.350.000 gedekt worden uit extra huurinkomsten Kortezwaag, kinderopvang en verlagen subsidies en onderhoudsbudget de Skâns. De besparing op subsidie is niet relevant, bij beide opties zou de Skâns zonder subsidie kunnen draaien. Resteert dan nog huurverhoging Kortezwaag met mogelijk € 10.000 per jaar als deel dekking voor de investering en de huur van de kinderopvang. Zonder daarover te hoeven rekenen kan worden gesteld dat de dekking die hieruit voortvloeit een fractie is van de genoemde € 5.350.000.

In bijlage e. van het raadsvoorstel wordt een vergelijking gemaakt tussen de jaarcijfers 2014 (april tot en met december) en de begroting 2017 van de Skâns. De cijfers 2014 zijn omgerekend naar het hele jaar 2014. De te besparen subsidies zijn nu € 231.000 in plaats van de € 150.000 zoals ze in 2015 zijn. Ik kan niet beoordelen of de omrekening goed is gedaan, het doet ook niet ter zake omdat bij beide opties de Skâns zonder subsidie zou kunnen draaien en dan valt er niets meer te besparen. Je moet dan de investering in renovatie vergelijken met nieuwbouw. Renovatie is begroot op € 1,4 miljoen, nieuwbouw is bij mij niet bekend, dat zal wel in de vertrouwelijke stukken staan. Het is in ieder geval aanzienlijk meer dan renovatie. Het project kunnen betalen (desnoods uit de toekomstige precariorechten) lijkt mij geen goed argument om te investeren in nieuwbouw.

Tot slot.

Renoveren van de Skâns en uitbreiding van de hal van Kortezwaag  lijkt een betere oplossing. De exploitatiemogelijkheden van Kortezwaag blijven dan gelijk en een professionele uitbater van de Skâns kan hieruit dan een inkomen verwerven zodat de Skâns niet met vrijwilligers draaiende moet worden gehouden. De investeringskosten zijn dan een aantal miljoenen lager en last but not least: bevolking en sporters zijn tevreden.  

 

TIJD VOOR BEZINNING
Lees verder
BESTUURSCULTUUR

Friezen te aardig voor hun bestuurders’

 
Schrijver Geert Mak hekelt de bestuurscultuur in Friesland.  
Bron: Omrop Fryslan
Schrijver en parttime Fries Geert Mak vindt dat Friezen te goed van vertrouwen zijn als het om hun bestuurders gaat. Die gedragen zich bijgevolg ‘regentesk’ en dat komt de democratie in de provincie niet ten goede.
Een vleugje Amsterdams venijn kan de Fries best gebruiken, volgens Mak in het televisieprogramma Bynt van Omrop Fryslân. Friezen protesteren wel – zoals nu in de windmolendiscussie, of bij de aanleg van de Centrale As naar Dokkum – maar uiteindelijk trekken de bestuurders zich niets aan van het gemor en houden vast aan hun oorspronkelijke plannen. Moegestreden laten de protesterenden het er vervolgens bij zitten, met de verzuchting: “Ze zullen het wel beter weten.” Maar de onvrede over het niet worden gehoord beklijft en vertaalt zich in een afkeer van de politiek. En dat is fnuikend voor de democratie in de provincie, meent Mak. Gorredijk op tilt vandaag 22 september 2015 door voorbarig persbericht van het College over de voorkeur van nieuwbouw Skans, geen enkele handreiking en toenadering richting Gorredijk m.b.t. renovatie
Strijdbare Fries
De Amsterdamse schrijver die sinds zijn boek over Jorwert de helft van de tijd in Friesland verblijft, verbaast zich over de welwillende opstelling van de Friezen. “Voordat ik hier kwam had ik altijd het beeld voor ogen van de strijdbare Fries die zich door geen Romein de les liet lezen. Maar het tegendeel blijkt eerder waar. Friezen zijn gewoon te aardig voor hun bestuurders.”
Als voorbeeld haalt hij de Centrale As aan. “Verbetering van de weg is natuurlijk prima. Maar een vierbaansweg naar Dokkum, een stadje van 13.500 inwoners? Dat had nergens anders in Nederland gekund.” Terwijl actiegroepen als Better As toch met heel redelijke alternatieven kwamen, drukten de provinciebestuurders gewoon hun zin door. Dat hadden zij in Amsterdam niet voor elkaar gekregen, aldus de schrijver. Daar worden ook fouten gemaakt, maar nemen bestuurders protesterende actievoerders wel serieus en passen daarop hun plannen aan. “Plannen worden daar beter van.”
 De opmerking van Geert Mak komt overeen met wat Gorredijk overkomt m.b.t. de discussie over de Skans en lokale bestuurder(s) in Opsterland. Bestuurders houden prestige en eigen plannen hoog. Daarmee walsen ze over de 1300 handtekeningen van tegenstanders en een duidelijk NEE tegen sloop en verplaatsing uit de gehouden openbare bijeenkomsten in Gorredijk. Ook fractievoorzitter Dieko van der Harst van Opsterlands Belang zegt dat de plannen gewoon doorgaan terwijl dat nu juist de partij is die de Kreft van de mienskip zo hoog in het vaandel heeft. Alle bijeenkomsten en handtekeningen zijn dus een wassen neus en worden terzijde geschoven door de grootste partij in Opsterland. Dus Gordyksters bindt de strijd aan en laat je niet ringeloren door Opsterlands Belang en volgzame coalitiegenoten!!. (red BAS)
Windmolens; Volgens Mak ontvouwt de regenteske Friese bestuurscultuur zich nu ook weer in de aanloop naar de plaatsing van de windmolens. Eerst wordt er een heel democratisch circus opgetuigd om alle dorpen te laten meepraten en vervolgens worden de uitkomsten daarvan terzijde geschoven. “Zo verspeel het vertrouwen in de democratie. Mensen halen hun schouders op en zeggen: we geloven het wel.”
                                            /Nieuws/Begroting_rond_voor_nieuwe_
                                            MFA_met_cultureel_centrum_en_brede_basisschool_bij_de_BHS_in_Gorredijk
Onvrede Migrantenstroom geeft PVV vleugels is dit dan hoe Nederlanders werkelijk denken?

AMSTERDAM - 

De groeiende stroom vluchtelingen naar ons land leidt bij een deel van de bevolking tot onrust en de PVV lijkt daar electorale munt uit te kunnen slaan. Als er nu verkiezingen zouden zijn, zou de partij van Geert Wilders 29 zetels behalen, 14 meer dan het huidige aantal, en daarmee met kop en schouders boven de rest gaan uitsteken. Dat komt naar voren uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. De vluchtelingenproblematiek domineerde de debatten in de Algemene Beschouwingen afgelopen woensdag en donderdag.

 

 

Het moet maar eens uit zijn ouderen te schofferen, en uit te maken als potverteerders!!
Lees verder
Initiatieven genoeg in Opsterland? Maar wat doet onze gemeente ermee!

'Verdubbeling aantal zonneparken door inzet lege bouwgrond'

 965 0

Ontwikkelaars van zonneparken worden door gemeenten overspoeld met aanvragen. Tientallen gemeenten willen lege bouwgronden vol zetten met megagrote zonneparken

Dat blijkt uit een inventarisatie van AD bij de grootste ontwikkelaars in Nederland. Minimaal veertig gemeentebesturen broeden op plannen om een zonnepark te ontwikkelen.

Uit de aanvragen blijkt dat een gemiddeld park ongeveer 45 voetbalvelden groot is.  ,,Gemeenten zijn bijzonder welwillend," zegt Symen Jellema, directeur van de Friese ontwikkelaar Powerfield tegen de krant. Er worden aanvragen ingediend van 30 hectare en 100.000 zonnepanelen per park.

Noorden van het land bijzonder happig 
Vooral in het noorden van Nederland is het enthousiasme voor de enorme zonnevelden groot. Zonneparken kunnen een nuttige invulling zijn voor braakliggende terreinen." (Ook in Opsterland liggen veel terreinen braak en is er veel leegstand, de gemeente houdt initiatieven juist tegen in bv. Gorredijk.(red. BAS)). Voor vier megaparken wordt, als alles goed gaat, dit najaar een subsidieaanvraag ingediend: twee in Veendam, een in Leek en een in Kampen. Verantwoordelijk Wethouder Schmaal van Veendam: ,,Veel gemeenten in onze regio hebben een overschot aan industriegrond. Tel daarbij op dat de grondprijs in Groningen veel lager is dan in de Randstad, en de animo in het noorden is verklaard."

Via Algemeen Dagblad

Jurrien Holthuis

Zelfkastijding

 

Zelfkastijding,

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van 7 september kwamen de bezuinigingscenarios aan de orde die nodig zijn om Opsterland wederom uit de financiële misere te halen. De vier scenarios en keuzes waarop kan worden bezuinigd gaan zover dat BAS-Opsterland het voorstel van nagenoeg alle partijen niet zal ondersteunen. Het is voor het zittende college een uitkomst dat deze boodschap met grote gevolgen voor burgers, verenigingen en culturele instellingen etc. door de raad te laten uitdragen. Zo wordt je mede verantwoordelijk gemaakt voor het afbraakbeleid, vanaf het begin heeft BAS-Opsterland hieraan niet mee willen werken.

"SA" (weekkrant in Opsterland) die o.a voor en over de gemeente schrijft, verwoordt in de krant dat BAS een reprimander kreeg van de PvdA omdat er uitgebreid met elkaar zou zijn gesproken. Een onjuiste conclusie van "SA" en de PvdA want wij zijn bewust niet in overleg gegaan over de voorliggende scenarios, met geen enkele partij. Tja als je dat er niet bijschrijft!?

Ondertussen worden er voor de begroting links en rechts nog cadeautjes uitgedeeld door het college maar moet u nu uw eigen vonnis vellen. Het kan betekenen dat zwembaden (sport)clubs- verenigingen, culturele instelling(en) muziek- en toneelverenigingen, die taken en verantwoordelijkheid al dragen en hebben overgenomen van de gemeente, moeten kiezen hun eigen club de nekslag te geven.

Burgers nemen al veel verantwoordelijkheid en taken over van de lokale overheid zoals oa. mantel- en buurtzorg en verenigings en vrijwilligerswerk. Als het aan de gemeente ligt mag u voortaan ook de plantsoenen gaan onderhouden en een legio andere taken die in de scenarios worden opgesomd. Kortom veel taken die deze gemeente niet meer overeind kan houden worden door de zogenaamde kanteling op het bordje geschoven van de samenleving. BAS is vóór burgerparticipatie maar tegen het feit dat alle klappen uit de crisis en financiële misere op het bordje worden gelegd van burgers. 

Na vragen van BAS bleef onduidelijk wat de gemeente Opsterland zichzelf oplegt aan bezuinigingen uit oa. de samenwerking met de Stellingwerven en dat de gemeente geen plan B heeft klaarliggen ingeval er onvoldoende voorstellen worden ontvangen. Het lijkt er op dat het college rekent op forse resultaten en bezuinigingsvoorstelen die U komt brengen. Daarnaast maakt BAS zich zorgen over het feit dat maar een klein deel van de opkomst uit Opsterland gaat besluiten welk scenario en gevolgen u boven het hoofd hangt.

BAS-Opsterland, 8 september 2015

 

Sloop terrein De Vries in Gorredijk

Kansen door sloop    

Het is een trieste bedoening en aanblik dat de eens zo succesvolle Timmerfabriek wordt gesloopt. De oude hallen worden met de grond gelijk gemaakt en het kantorencomplex mag blijven staan. Als alles verdwenen is ontstaat er een enorme ruimte waar helemaal niets mee gebeurd. Er zijn verschillende opties, woningbouw, aanleg jachthaven, bouw van Supermark Jumbo tot aanleg van nieuwe sportvelden met hergebruik van het bestaande kantorencomplex door deze aan te passen. De gemeente kan zich een hoop geld besparen en het geeft een kans aan sportvereniging LDODK een eigen (top) sportlokatie te laten ontwikkelen. Een uitstekende bereikbare locatie met veel (bestaande) parkeerruimte die recht tegenover de bestaande sportlokatie ligt. Er is dan binnen en buiten geen ruimtegebrek meer bij sportcentrum kortezwaag. De dure (ver)nieuwbouw Kortezwaag is niet meer nodig. De Skans renoveren en kan gewoon blijven bestaan in het centrum. Werk van werk maken zodat Gorredijk wordt verlost van een jarenlange lelijke plek aan de toegangsweg naar Gorredijk. Het is nog niet te laat om door de raad toegekende sportvelden van LDODK daar aan te leggen.

Zwembad De Delte is zelfs nog niet benadert door de gemeente of sportvereniging over de aanleg van nieuwe sportvelden en heeft e.e.a. uit de media moeten vernemen dat de nieuwe velden op het terrein van De Delte worden aangelegd. De georkestreerde en misleidende samenwerking tussen sportverenigingen wordt pijnlijk duidelijk.

BAS-Opsterland

 

Burger Initiatieven
 
Burgers sterven Samen Het Initiatief Nemen OM Een zwembad te Behouden, groen Dat wordt bijgehouden deur wijkbewoners, Een speeltuin sterven ontmoette Vrijwilligers uit De omgeving Wordt OPGEKNAPT; We Zien Ze rossen meer, de burgerinitiatieven. Andersom Zien we Het also, rossen Vaker betrekken gemeenten de burgers bij de totstandkoming van Plannen.
 
In hoeverre Hebben de hamburgers Ook een stam in de geldkwestie? Een belastinginitiatief van hamburgers, Kan DAT ook?
 
Er is also Een natte sterven Het possible Maakt voor Ondernemers OM de gemeente te vragen Een Belasting in te Voeren waarbij ZIJ Zelf de opbrengst Mogen besteden. Het Gaat OM de Wet BI-zones. Voor Ondernemers is this Mogelijkheid DUS gewoon aanwezig. Wat doen we ontmoetten Een Soortgelijke behoefte van inwoners? Misschien Zijn ZIJ best bereid OM meer OZB te betalen waardoor ZE Wensen for their wijk, dorp van de stad possible Kunnen maken. Belastingheffing op Verzoek (BOV) is a instrument DAT this possible Maakt.
 
Het werkt op dezelfde Manier als de BI-zones. Nieuwe Speeltuinen, Behoud van Bibliotheken, buurthuizen, Zwembaden van Zorgcentra; alles is possible, MITS er aantoonbaar Voldoende draagvlak is also.
 
BOV
 
For an Gedeelte is de BOV nu Nog Toekomstmuziek, Maar Onze samenleving Verandert. Meer Openheid en Transparantie meer dan wat je als burger terugkrijgt for Het belastinggeld DAT je betaalt, Zou Een stap Kunnen Zijn. Colleges en gemeenteraden Kunnen meer inzage Geven in de Wijze Waarop de Lokale Belastingen Worden besteed. Wat doen we met Uw Geld? Het Zorgt voor meer acceptance en Maakt de discussie in de gemeenteraad duidelijker: Wij willen Een Voorziening, wat kost DAT en wie Gaat DAT betalen? Het Kan ertoe overzicht van alle bijdragen DAT de hamburger Rondom this Tijd Niet meer opkijkt van de local belastingaanslag.
 
HIJ weet Waarvoor HIJ betaalt en als DAT zwembad Kan Blijven Bestaan, mag Het beste IETS meer are.
 
BAS-Opsterland
Lees verder
Persbericht, vragen Accommodatiebeleid en de Skans
Lees verder
Opnieuw een zet naar nieuwbouw sportaccommodatie

29 juni wordt het raadsvoorstel over kunstgrasvelden van LDODK en VV Gorredijk aan de raad voorgelegd. Het is nog maar net geleden dat de raad over de Skans heeft gesproken en de besluitvorming hiervan over de vakantie heeft heengetild. Nu ligt er al weer een raadsvoorstel dat sterk verweven is aan de nieuwbouw en verplaatsing van de Skans. Als de raad nu ja zegt tegen de verplaatsing en nieuwe kunstgrasvelden voor LDODK is dat in feite ook een ja voor de nieuwbouw bij Kortezwaag, terwijl eerst duidelijk moet zijn dat de Skans wordt verplaatst en fiat krijgt voor nieuwbouw van de raad. De wethouder probeert op een listge manier de raad In een fuik te Laten zwemmen. Daarnaast heeft BAS tal van vragen over de gemaakte toezegging(en) van financiele middelen aan de sportverenigingen. Middelen die niet integraal door de raad zijn afgewogen bij de begroting en de nog Lopende discussie over het accommodatiebeleid in Gorredijk.

 Tot ziens op 29 juni in de Raadszaal van de gemeente Opsterland                                                                                             BAS-Opsterland

 

 

 

 

Reactie van bezorgde burgers en gebruikers van de Skans aan de raadsfracties van Opsterland

 

E:\2013 De Skâns aktie\2015 01 01 dizze Skans kleur copy.jpg

Geachte Fracties en Raadsleden

 

Al vanaf 2004 wordt er gesproken over de Skâns in Gorredijk en werd er een visie geschreven voor tien jaar en werd er ruim € 500.000,00 geïnvesteerd in verbeteringen.

 

Nu is er opnieuw onrust over het voortbestaan van een prima functionerend MFC De Skâns voor heel Gorredijk en omstreken en wordt de raad opnieuw voor keuzes gezet.

 

Burgers, gebruikers en verenigingen zijn ongerust dat te veel wordt ingeleverd en er niets van de “huidige” Skâns overblijft. Ook de voorziene nieuwbouw locatie valt niet goed.  

 

Gorredijk heeft keer op keer duidelijk  NEE  gezegd tegen een verplaatsing en nieuwbouw van MFC De Skâns, maar vindt geen gehoor bij de wethouder, noch bij de gemeente: die doen of alles geregeld en besproken is in Gorredijk.

 

Gorredijk wil dat MFC De Skâns wordt gerenoveerd en in het kloppend HART blijft staan. Ruim dertienhonderd handtekening, bijeenkomsten en brieven bevestigen dat.

 

Geen supermarkt op de locatie van MFC De Skâns, Gorredijk kiest niet voor een kostenverslindend prestige project welke de gemeente presenteert.

 

Het exploitatieonderzoek zit vol met oude verkeerde aannames,

en was nodig om aan te tonen dat MFC De Skans niet te redden was. (terwijl er wel

€ 100.000 werd overgehouden en overgemaakt is naar de gemeente).

Er ligt een prima alternatief die vele malen goedkoper is dan de gemeente presenteert en met een nieuw exploitatiemodel kan MFC De Skâns tot in lengte van jaren duurzaam voortbestaan.

 

Burgers, instellingen en verenigingen denken mee over financieele oplossingen en besparingen voor een gemeente die alweer voor forse tekorten komt te staan. De huidige exploitanten van MFC De Skâns achten het goed mogelijk om subsidies af te bouwen.

 

De gemeente wil af van de subsidie aan MFC De Skâns. Een pure besparingsoperatie ten koste van MFC De Skâns, vele Cultuur en Sociaal Maatschappelijke Functies, Dat laten we in Gorredijk niet gebeuren!

 

Wij rekenen er op dat fracties en raadsleden luisteren naar wat er onder de bevolking leeft. En dat zij wél handelen naar het ingezette beleid ‘De Kreft Fan de Mienskip’.

 

Vrijwilligers en profs zetten hun schouders onder MFC De Skâns en wensen niet buitenspel te worden gezet!

 

Namens de bezorgde gebruikers.


 

BTW regeling is een ramp voor recreatie ondernemers in onze gemeente

Geachte heer / mevrouw,
 

Vandaag is officieus bekend geworden dat het kabinet van plan is om het lage btw-tarief van 6 procent af te schaffen.

Dit is verschrikkelijk nieuws voor u en voor de gehele recreatieve- en toeristische sector!

RECRON heeft de laatste maanden met alle politieke partijen gesproken over wat het afschaffen van het lage btw-tarief voor onze branche betekent. Ook de media besteedde de nodige aandacht hieraan. Maar blijkbaar worden de belangen van hardwerkende recreatieondernemers niet belangrijk genoeg gevonden. Het kabinet heeft op dit moment alleen oog voor de korte termijn opbrengsten die een verlaging van belasting op arbeid mogelijk kunnen maken. Er wordt voorbijgegaan aan de structurele consequenties voor de Nederlandse economie, werkgelegenheid en koopkracht van de consument.

Uiteraard blijft RECRON de druk opvoeren samen met de aangesloten andere toeristische organisaties, verenigd in Gastvrij Nederland. Samen maken we ons sterk voor het handhaven van het lage btw-tarief.

Maar we hebben ook uw hulp nodig!

Wij roepen u dan ook op om zelf ook in actie te komen.

  1. Gebruik uw eigen politieke contacten. Laat uw eigen politieke contacten weten wat de gevolgen zijn voor uw bedrijf en de omgeving van uw bedrijf: continuïteit komt onder druk te staan, innovatie komt tot stilstand en werkgelegenheid zal sterk afnemen. De regionale economie krijgt forse klappen als de toerist vanwege hogere prijzen niet meer komen.
  2. Doe mee aan de landelijk publieksactie (georganiseerd door RECRON in samenwerking met Gastvrij Nederland). De landelijke publieksactie gaat binnen een paar dagen in. U ontvangt hierover nader bericht van ons.

Het kabinet maakt een grote fout en het is aan ons om te laten zien dat we dat van onze volksvertegenwoordigers niet accepteren.

Raad hoort voor en tegenstanders aan op 11 juni in de Skans en voerde het debat over de Skans op 15 juni 2015 op het gemeentehuis

Verslag bijeenkomst van 11 juni in de Skans en de raadsvergadering op 15 juni 2015 in het gemeenthuis te Beetsterzwaag.

In een bomvolle Skans werd in een lagerhuis opstelling het debat gevoerd over de verplaatsing en nieuwbouw van de Skans.  Opvallend afwezig waren de belangrijke stakeholders Jan Veenstra van Primo (openbaar onderwijs) en Johannes de Boer van de BHS. Zij hebben de raadsleden vooraf een heel kort briefje gestuurd met de mededeling dat zijn nog steeds achter de nieuwbouw  van MFC de Skans staan en dat was het dan. De discussie was helder en voor de 3e of 4e maal bevestigden de inwoners en  gebruikers van de Skans hun voorkeur van renovatie op de huidige lokatie in het centrum van Gorredijk. 85% van de aanwezigen  stemden voor renovatie, een voorkeur die BAS-Opsterland niet vreemd is. Voor de aanwezige raadsleden van de huidige coalitie  partijen was het even slikken dat Gorredijk niet meedoet aan de van bovenaf geregiseerde plannen. Cynische opmerkingen over het  huidige aanwezige publiek komt voort uit de duidelijkheid die de aanwezigen aan de wethouder en het college hebben gegeven,  duidelijkheid die de wethouder niet kon geven en die slecht gecommuniseerd heeft met de gebruikers en de inwoners van Gorredijk.  Op 15 juni werd een raadsvergadering gehouden over de Skans en wederom zat de raadszaal en ontvangsthal van het gemeentehuis  bomvol. Geschrokken reageerden de sportverenigingen dat het noodzakelijk was dat de Skans moet verplaatsen om ruimte te maken  voor de Sport. Sport moet ontmoeten worden en samenwerking van de sportverenigingen bleek de enige overlevingskansen van  de sportverenigingen naar de toekomst. Dat de Skans veel meer is dan sport alleen en de Skans maar liefst 240.000 bezoekers telt wil  Gorredijk niet verliezen en opofferen aan de twee sportverenigingen die moeten verdwijnen naar kortezwaag, waarvoor miljoenen  moet worden bijgebouwd. Ook de financiele dekking voor de plannen rammelen van alle kanten. Renovatie is de beste keuze hielden  de insprekers de raad voor en kost de gemeente het minst. Alle nadelen van een slecht gebouw en slechte bezetting worden  opgetuigd om de Skans te schrappen was het idee bij vele bezoekers tijdens de raadsvegadering en bij de bijeenkomst in de Skans.  Insprekers wezen de raadsleden er op dat zij niet voorbij kunnen gaan aan de vele aangeboden handtekeningen (ruim 1300) en de  duidelijke uitslag van 85% voor renovatie in het centrum van Gorredijk op de vergadering van 11 juni 2015.

 BAS-Opsterland 

 

 

 

 

Opening Zwembad De Delte groot succes voor vrijwilligers

Op 2 mei werd het zwembad De Delte door de vrijwilligers uit Gorredijk geopend. De opening was een groot succes en er kwamen vele mensen op af. BAS is vanaf het eerste uur betrokken geweest en heeft ondersteuning geboden. Uit de fractie van BAS is bestuurlijk ondersteuning aangeboden en is er zitting genomen in het bestuur. Als raadslid heb ik mij aangemeld voor een rol in de activiteitencommissie. BAS vindt de voorzieningen in Gorredijk belangrijk en strijdt voor het behoud daarvan. Als het wordt afgebroken komt het niet weer terug en daarom heeft BAS samen met vele Gordykster vrijwilligers de schouders onder het behoud van zwembad De Delte gezet. BAS is er bijzonder trots op dat de vrijwilligers er in zijn geslaagd De Delte te openen afgelopen zaterdag 2 mei. Daarmee zijn we er nog niet, maar het begin is er en BAS heeft er alle vertrouwen in dat de vrijwilligers doorzetten om het tot een blijvend succes te maken. Wil jij ook als vrijwilliger iets betekenen voor jouw zwembad meld je dan aan bij www.dedelte.nl en klik vervolgens op 'aanmelden als lid' en vul je gegevens in.

www.facebook.com/photo.php

BAS-Opsterland

 

 

 

Ambtelijke fusie Opsterland, Oost- en Weststellingwerf

De gezamenlijke college's van Opsterland, Oost- en Weststellingwerf (OWO) hebben de afgelopen jaren ingezet op samenwerking. De kosten gingen voor de baten uit en de samenwerking was succesvol volgens de colleges. Nu er een evaluatie ligt die uiterst kritisch is en spreekt over een gebrekkige, onefficiente samenwerking en weinig vertrouwen, komen de colleges met een ambtelijke fusie op de proppen. Dat moet 11 mei al in de raad en medio oktober moet de raad besluiten over de ambtelijke fusie. De aandacht is weggetrokken van het rapport door de ommezwaai die de colleges voorleggen met een ambtelijke fusie. Daarnaast wordt met geen enkel woord gesproken over hoe burgers worden betrokken in dit proces. BAS is van mening dat de colleges veel te hard van stapel lopen, over de bespreking van het rapport in de orienterende raadsvergadering is BAS slecht te spreken. In alle haast worden de raden van de drie OWO gemeenten achter gesloten deuren bijeen geroepen om te debateren en elkaars nieren te proeven over de ontstane situatie. Over dergelijke belangrijke zaken dient uiteraard een fatsoenlijk openbaar debat te worden gehouden, zonder druk en waar nadrukkelijke een rol is weggelegd voor Burgers uit de gemeente(n). 

BAS-Opsterland.

   

 

BAS stelt vragen weigeren medewerking van een vestiging van een Grand Cafe in Beetsterzwaag
Lees verder
De Skans verplaatsen of niet ?

Het al dan niet verplaatsen van de Skans te Gorredijk is wederom volop in de belangstelling. De voor- en tegenstanders van verplaatsing laten van zich horen. Dat was voor de verkiezingen van de gemeentedraad in maart 2014 al zo en nu nog. BAS heeft een burger cafe georganiseerd. Het standpunt van de aanwezigen was overduidelijk. Handhaven van de Skans op de huidige plek. De verkiezingen zijn geweest en wat gebeurt er ? De gemeente gaat gewoon door met allerlei onderzoeken. Er wordt niet geluisterd naar de burger! De burger doet er blijkbaar alleen toe als er verkiezingen zijn.

Inmiddels zijn er informatie bijeenkomsten gehouden. Voor bewoners in Gorredijk en gebruikers van de Skans. Natuurlijk wordt de politiek ook geinformeerd.

De presentaties die gehouden zijn, zijn te bekijken door op presentatie Skans te klikken.

 De fractievoorzitter van BAS heeft op facebook het onderstaande artikel geschreven :

Wethouder Piet van Dijk (Opsterlands Belang) wil wel even snel de plannen doordrukken die hij heeft met het verplaatsen van de Skans naar de BHS en Sportcentrum Kortezwaag. Daarvoor nodigde hij de gebruikers van de Skans uit die plannen te komen bekijken. De avond (13 November) met de gebruikers liep uit op een grote teleurstelling en verontwaardiging richting de gemeente.

De slechte presentatie met vele onbeantwoorde vragen rondom de nieuwbouw v/d Skans, verplaatsing en financien vielen slecht bij de genodigden. Cijfers klopten niet en Gorredijk wil de verplaatsing niet. Kortom de gemeente en de wethouder hebben de avond met genodigden totaal onderschat door een paar ambtenaren en architecten de boodschap te laten brengen over de nieuwbouw.

De Kreft fan de mienskip en de kracht van onderop wordt met voeten getreden voor maar één doel Nieuwbouw. Voor slechts twee sportclubs moet naast nieuwbouw v/d Skans ook nog een nieuwe sporthal worden gebouwd. De gepresenteerde nieuwbouw v/d Skans riep veel kritiek op en vond geen genade bij de gebruikers van de huidige Skans. Op vragen hoe de sportclubs e.e.a. exploiteren en over de exploitatie v/d/ nieuwe Skans en gebouwen wist men niets te vertellen. De renovatie van de Skans kwam volgens de gebruikers nauwelijks aan bod, nieuwbouw moest vooral worden belicht ten nadele van de renovatie van de Skans.

Renovatie van de Skans werd geraamd op 1.4 miljoen vlgns de opgehangen tekeningen, op vragen uit de zaal werd duidelijk dat de gemeente een onjuiste raming had opgeschreven. Hoe hoog de raming dan wel moest zijn bleef onbeantwoord. De getoonde onzorgvuldigheid en nonchalance vanuit de gemeente riep veel weerstand op bij de gebruikers. Duidelijk werd op deze avond dat de gemeenteraad geen besluit mag en kan nemen!. wordt vervolgd!!!.

Het volgende filmpje is gemaakt over de Skans moat bliuwe.

 

 Onder "je stem uitbrengen" op deze stite kunt u  uw stem uitbrengen. Dank voor de medewerking.

Krimpsticker daagt wethouder van Dijk niet uit tot springen, tenzij ...

                   

                                                      

In de LC van 7 november stond bovenstaande reactie. De Tweede Kamer heeft de minister Blok van Wonen onder druk gezet om Zuid-Oost Friesland - waaronder de gemeente Opsterland valt - alsnog in aanmerking te laten komen als krimpregio. Voor de huidige krimpregio's is een bedrag van € 30 miljoen beschikbaar. Als er meer regio's worden aangewezen dan zou het logisch zijn om de geldpot met meer euro's te vullen. Opvallend is de reactie van de wethouder dat er vrees bestaat voor imagoschade. Omdat beleggers en ontwikkelaars huiverig worden om te investeren in een gemeente die als krimpgebied genoteerd staat. Waar baseert de wethouder zich op. Blijkt dat uit onderzoek ? Zo ja, wat zijn dan de argumenten ? Hij zegt er ook nog bij, dat het in geld niet is uit te drukken en het een gevoel is. Zijn gevoel weliswaar !!

Het is onzin wat hij verkoopt. Opsterland heeft te maken met afnemende bevolking, terugloop van leerlingen op de scholen. Woningen zijn de laatste jaren niet meer gebouwd. Waar komt dat door ? Te hoge grondprijzen!! Dan is er geen andere oplossing, dan de prijzen van de bouwgronden neerwaarts bij te stellen. Als een ondernemer zijn producten probeert te verkopen en dat lukt niet, dan zal er niets anders opzitten dan die producten in prijs te verlagen !! Andere gemeenten zijn Opsterland voorgegaan om grondprijzen te verlagen! En niet met zo'n klein beetje ook. Zelfs met 20%. Opsterland wil er nog niet aan, maar zal wel moeten ...

Het kletskoek van de bovenste plank als er beweerd wordt, dat beleggers en ontwikkelaars wegblijven als een gemeente in een krimpgebied ligt. Tegenstrijdig ook, want als het budget van € 30 miljoen wordt verhoogd, dan is er geen bezwaar om in te stemmen met de aanwijziging tot krimpgemeente.

Het zou wethouder van Dijk sieren meer naar de politici in de gemeenteraad te luisteren, ook als ze behoren tot de oppositie en niet tot zijn partij Opsterlands Belang.

Snippergroen in Opsterland een heet hangijzer.

Al een hele tijd wordt de bewoners in de dorpen van Opsterland belaagd door de gemeente. Bewust of onbewust en al dan niet met toestemming van de gemeente hebben diverse bewoners stroken snippergroen in gebruik genomen. Dit snippergroen is bij het erf van de bewoners getrokken en wordt door hen onderhouden. Minder kosten van onderhoud voor de gemeente en vaak ook een beter aanzien van de dorpen. Je zou zeggen : allemaal blij ! Of het nu uit financiele noodzaak is of om onder andere reden, dat de gemeente de stroken snippergroen wil verkopen aan de gebruikers, is niet helemaal duidelijk.

Wel is helder, dat de gemeente een forse verkoopprijs hanteert van € 60 per m2 en niet te vergeten de kosten van de notaris.

Het is voor te stellen, dat actie van het snippergroen in de verschillende dorpen tot onrust heeft geleid. De fractievoorzitter van BAS - Klaas de Boer - heeft zich sterk gemaakt om met de bewoners in gesprek te gaan en tot een redelijke oplossing te komen. Dat heeft tot nu toe niet veel resultaat gehad. Lees daarom bijgaand artikel uit de LC van 7 november j.l.

Artikel LC - snippergroen. Klik dit aan om het artikel te lezen.

Begrotingsbehandeling 2014.

Op 3 november 2014 worden de algemene beschouwingen gehouden. Alle fracties (9) houden vanaf 14.00 uur in de raadszaal de algemene beschouwingen. Ook BAS heeft haar aandeel geleverd. BAS vindt dat visie en ambitie ontbreekt. Er worden geen beleidskeuzes gemaakt door alleen maar de kaasschaafmethode te hanteren. De bevolking lijdt onder de bezuinigingen. Voor de zoveelste keer worden nu voorzieningen en instellingen getroffen. Het heeft er veel van weg, dat dit college van burgemeester en wethouders meer belang hecht aan projecten dan aan de voorzieningen en leefbaarheid in de dorpen. Om nog maar niet te spreken van de mensen zonder werk. De inschakeling van de bevolking bij de ontwikkelen en invoering van de decentralisaties schieten schromelijk tekort. De hulpontvangers weten niet waar ze aan toe zijn, terwijl de nieuwe regelingen over minder dan 2 maanden ingaan.

Fractievoorzitter Klaas de Boer houdt een pleidooi om de bezuinigingen op de Skans in Gorredijk en de Wier in Ureterp en ook bij de dorpshuizen niet door te voeren.Hij pleit voor een deugdelijke organisatie en een duurzame exploitatie voordat over een bezuiniging kan worden gesproken.  BAS heeft eerder in schriftelijke vragen ovedr het accommodatiebeleid van de gemeente.

BAS zal een motie en een amendement indienen als er geen goed verhaal van het college komt.

De algemene beschouwingen en de motie en amendement staan hieronder. Door te klikken kunt u ze lezen.

Algemene beschouwingen BAS 2014.

Motie om de bezuinigingen op de Skans en de Wier te schrappen.

Amendement om een tekst over de Skans en de Wier uit de toelichting van de begroting 2014 te schrappen.

Het zal ook wel niet zo zijn.

Vandaag is het 1 november 2014. Nog 2 maanden te gaan en de gemeenten krijgen te maken met drie belangrijke taken die aan hen worden overgedragen, waaronder de jeugdzorg. De staatssecretaris had 1 november als deadline gesteld voor het afsluiten van contracten jeugdzorginstellingen. Wat blijkt nu ? Meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten overschrijdt deze datum van 1 november. Jeugdzorg Nederland – de overkoepelende organisatie – waarschuwt voor de problemen, die er aan komen. Ontslagen bij jeugdzorginstellingen enz. Hoe staat het in Opsterland ervoor?

De website van de gemeente Opsterland biedt verouderd nieuws. Al geruime tijd wordt er geen nieuwe informatie aan de website toegevoegd. Wel valt te lezen, dat er in de vergadering van 28 oktober j.l. door burgemeester en wethouders zal worden besloten tot het afsluiten van contracten met jeugdzorginstellingen. Dat is vast niet gelukt, want er is niets over in de krant vermeld en ook niet op de gemeentelijke website. Dan is er vast geen besluit genomen op 28 oktober j.l. want voor elke andere onnozel bericht wordt de pers en de raadsleden geïnformeerd. Daar de kop boven dit bericht : Het zal ook wel niet zo zijn!

Waarom dit bericht ? Dat komt omdat vandaag in de LC een bericht stond over de jeugdzorg. Door de VNG – de landelijke organisatie van de gemeenten – wordt de problematiek erkend. De verwachting is dat in de maand november of nog later de contracten met de jeugdzorginstellingen zullen worden gesloten. De hulpontvangers zullen op de hoogte moeten worden gebracht wat dit voor hen betekent nu de jeugdzorg een verantwoordelijkheid voor de  gemeenten is. Het kan bijna niet later.

De informatievoorziening aan de huidige hulpontvangers, die aan de zorg van de gemeente Opsterland worden toevertrouwd is onder de maat. De WMO-raad heeft dit ook ingezien. Niet alleen de klanten, maar de inwoners zijn niet bij de nieuwe ontwikkelingen betrokken. Laat staan dat ze invloed op de beleidsontwikkelingen hebben kunnen uitoefenen. Nog steeds is er geen informatie in de lokale pers verschenen. Waarom niet een huis aan huis informatiebericht van de gemeente.

Inmiddels weten we allemaal, dat de overdracht van de nieuwe taken aan de gemeenten, waaronder de jeugdzorg, gepaard gaat met kortingen op het budget.  In Opsterland is dat ook nog niet ingevuld. Moet de gemeente ook uit eigen begroting er geld op toe leggen? Hoeveel is dat ?

Dat kan mooi, als de gemeente binnenkort toch de informatie verstrekt over de afgesloten contracten en de bedragen die daarmee zijn gemoeid. Maak dan eveneens zichtbaar wat de gemeente eraan tekort komt.

De gemeente de informatie die ze niet hebben niet verstrekt, zal mij een rotzorg zijn. Maar die hulpontvangers zitten al in een moeilijke positie en dat ze graag willen hoe het er op of na 1 januari 2015 voorstaat , is allemaal te begrijpen. Tijdig informeren kan veel leed voorkomen.

 

Als je wilt zit er wel ruimte in de begroting van Opsterland !!!

Op de website van BAS is een column geplaatst over de plotselinge verschenen ruimte in de begroting. Het gaat over een ruimte van plm. € 60.000 per jaar gedurende 40 jaar. Is het een geniale vondst of is het een creatieve vorm van boekhouden ? Waarom wist de gemeenteraad van Opsterland dit niet? Een complete verrassing! Of komt het om mogelijke kritiek van de gemeenteraad te voorkomen dat het Polderhoofdkanaal nu al weer duurder is geworden? Het college van burgemeester en wethouders had wijzer moeten zijn door aan de raad een voorstel te doen met alternatieven om de hogere investeringskosten van het Polderhoofdkanaal te financieren.

Schriftelijke vragen BAS over ontslagen bij Caparis.

BAS heeft afgelopend maandag schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester en wethouders van Opsterland over de te verwachten ontslagen bij Caparis. Het zou gaan om in totaal plm. 350 personen die worden ontslagen. Volgens onderliggende berekeningen zou het de 8 deelnemende germeenten in het samenwerkingsverrband Caparis miljoenen euro's kosten. De Ondernemingsraad heeft geattendeerd op deze ontwikkelingen. Waarom niet de gemeentebesturen zelf niet? Vakantietijd kan nooit geen excuus zijn. De openheid over de onverkwikkelijke zaak is ver te zoeken.

Zie schriftelijke vragen en persbericht van BAS door op de onderstaande links te klikken.

Schriftelijke vragen BAS en Persbericht.

Schriftelijke vragen BAS over faillissementen MFC's.

De fractie van Bas stelt schriftelijke vragen over de uitgesproken faillissementen bij de Stichting “De Skâns” uit Gorredijk en het onlangs uitgesproken Faillissement van MFC “De Wier” uit Ureterp. Beide accommodaties vervullen belangrijke maatschappelijke functies in Opsterland en omliggende dorpen.

Toelichting:

In een hoog tempo zijn twee faillissementen achterelkaar uitgesproken, de fractie van Bas wil meer duidelijkheid over oorzaak en gevolgen voor het accommodatiebeleid.

Kortgeleden is de notie over “vitaal Opsterland” door de raad vastgesteld waarin handreikingen staan over het te voeren accommodatiebeleid. Zijn er te veel accommodaties in Opsterland? of zijn het gevolgen van krimp en een lagere bezetting graad. De fractie van BAS wil inzicht en een analyse van het college over de afgelopen drie jaren hoe  accommodaties er voor staan en welke aanpak het college voorstaat.

BAS vindt voorzieningen in dorpen belangrijk:

Alle voorzieningen in stand houden wordt steeds moeilijker en de “bestemming” reserves raken of zijn uitgeput. BAS maakt zich zorgen over de instandhouding van voorzieningen in Opsterland nu weer zware bezuinigingen staan te wachten. Er zijn forse financiële injecties gepland voor “nieuwe” projecten binnen het accommodatiebeleid terwijl er nauwelijks geld en beleid is voor instandhouding na faillissementen.

Schriftelijke vragen : klik deze link ( = schriftelijke vragen MFC's )aan om de ingediende vragen te lezen.   

BAS maakt zich zorgen over nieuwe zorg- en participatiewet.

Kort voor de zomervakantie is de Zorgwet met 1 stem verschil door de Eerste Kamer aangenomen. Zo werkt de democratie en nu moet de wet door de gemeenten worden uitgevoerd. Dat komt er wel op aan. De nieuwe taken worden aan de gemeenten overgedragen met 40% minder budget. De huishoudelijke hulp bestaat straks niet meer. Alleen in sporadische gevallen krijgen hulpvragers nog hulp. Op de omgeving - familie en buren - wordt een beroep gedaan. Er vallen ontslagen bij de Thuishulp.

Een andere wet,namelijk de Participatiewet - treedt op 1 januari 2015 inwerking. De vervanger van de bijstandswet. Twee elementen worden eruit gelicht. De korting op de uitkeringen voor woningdelers (kan honderden euro's schelen) en de tegenprestatie.

Een van de uitgangspunten van de nieuwe regelgeving is ,dat de bevolking in het proces van verandering moet worden meegenomen. In de column wordt vastgesteld, dat het in Opsterland daaraan ontbreekt. De bevolking weet er nog niet veel van. Van de WMO-raad wordt niets vernomen. BAS is van mening, dat er veel ontevredenen zullen zijn omdat ze niet serieus worden genomen. BAS heeft gepleit voor het instellen van een ombudsman en heeft daarvoor een motie ingediend.

Aanbevolen de column op deze site : http://www.bas-opsterland.nl/pages/column.php

BAS wil onderzoek naar instellen ombudsman

De fractie BAS in de gemeenteraad van Opsterland wil een ombudsman. Een ombudsman voor de drie decentralisaties ( 1. Langdurige zorg 2. Participatieregeling 3. Jeugdzorg) . Deze nieuwe taken stellen de gemeenten op de proef en ook Opsterland. Er moet veel gebeuren. Nog altijd is onzeker hoe het financieel voor de gemeente uitpakt. Met minder geld moet de gemeente de klus klaren. De bezwaren en de klachten zullen niet van de lucht zijn. Om een onafhankelijk instituut naar de klachten te laten kijken is een ombudsman een aan te raden instituut.

Opsterland staat voor een forse klus.  Op dit terrein van het sociaal domein ontvangt de gemeente Opsterland per 1 januari 2015 voor de overgedragen taken € 16 miljoen.  De werkelijke uitgaven tot nu toe zijn meer. De kortingen moet de gemeente opvangen. Dat kan omdat de gemeente dichterbij de burger staat ,beter weet wat goed is voor de hulpvrager.

In het huidige systeem is het zo, dat wanneer de burger een hulpvraag voorlegt en daarop wordt beslist dan wordt dit vastgelegd in een zogenaamde beschikking. Als de burger het daarmee niet eens is of dan kan bezwaar worden aangetekend bij de bezwarencommissie. De volgende stap is beroep bij de bestuursrechter.

Maar nu in het voortraject. De burger heeft klachten over de aanpak van de langdurige - of jeugdzorg. De burger is niet tevreden en wil hierover een klacht indienen. Waar moet men dan zijn ?  Teruggaan naar de hulpverlener of naar  het loket bij de gemeente dat lost niet veel op. Een ander persoon of instituut – ombudsman – kan een klankbord zijn. De ombudsman kan naar aanleiding van de klacht of meerdere klachten een eigen onderzoek instellen en daarover met de gemeentelijke overheid naar oplossingen zoeken en aanbevelingen te doen.

Reden voor de fractie BAS een motie in te dienen om een onderzoek naar het instellen van een ombudsman voor Opsterland en zo mogelijk samen met de Stellingwerven. In OWO-verband wordt samengewerkt op het gebied van het sociale domein. De motie komt aan de orde in de raad van 30 juni 2014. Door op motie te klikken, verschijnt de tekst van de motie.

Opsterland staat op nr.217 van de 403 gemeenten waar het goed wonen is.

Elk jaar publiceert Elsevier een onderzoek naar de beste gemeenten in 2014. Gemeenten waar het goed wonen is. Aan dat onderzoek zijn  403 gemeenten. De gemeente Opsterland  staat op nr. 217. Dat is bovenaan van de tweede helft van de lijst van de Nederlandse gemeenten. Dat is een resultaat dat geen verwondering wekt. Opsterland eindigt  bij alle onderzoeken, waaraan ze deelneemt , ergens in de middenmoot. Opsterland is geen koploper.

De onderzoeken waar de gemeente aan deelneemt, zijn niet te beïnvloeden. Dat is maar goed ook. Bij dit onderzoek waar het goed wonen is zijn wonen, werken, recreatie en cultuur, leefklimaat, rust en ruimte beoordeeld.

Op facebook van BAS   http://onderzoek.elsevier.nl/onderzoek/beste-gemeenten/6/opsterland/35 zullen de resultaten van Opsterland gepubliceerd.  Op de onderdelen rust en ruimte en harmonieus leefklimaat is de score maximaal.

De basisvoorzieningen haalt een  2  op een totaal van 10 punten. Voor economie en werk is de score  een 4. Groen en natuur een 6. Bij de basisvoorzieningen gaat het over de dagelijkse boodschappen in de nabijheid en verscheidenheid. De kwaliteit van de winkels wordt ook meegewogen. De zorgvoorzieningen in Opsterland komt ook niet verder dan het cijfer 2. Sport en fitness een 4.

De economie en werk heeft een totaalscore van 4.  Deze onderdelen worden niet alleen naar voren gehaald waar het niet goed is, maar waar wel wat aangedaan kan worden om de volgende keer een hogere score te bereiken. Bij gemeenten is het niet anders dan bij mensen dat er wat aan gedaan kan worden door inzet. Nu is het niet alleen van belang  om een hogere score te bereiken, maar achter economie en werk gaat een problematiek schuil.  Daar kan de gemeente zeker wat aan doen. Denk maar aan het bevorderen van de werkgelegenheid. Nieuwe bedrijven aantrekken die voor banen zorgen.  Nog meer inzet en lef tonen om mensen met een uitkering en zonder werk aan een baan te helpen.

Als er niets gebeurt dan zal in 2015 de uitkomst van het Elsevier onderzoek weer  hetzelfde zijn.

Aanpak werkloosheid in Opsterland vereist visie.

In de Leeuwarder Courant van 11 juni 2014 een artikel dat het Noorden 52 miljoen euro krijgt tegen werkloosheid. Weer een potje geld erbij om zich op te storten. De bestuurders in het Noorden verwachten de komende vier jaar geen sterk economisch herstel. Opsterland moet ook geld proberen van dat extra rijksgelden te bemachtigen. Dat zal ook wel gebeuren, maar er kan zoveel meer gedaan worden om mensen met uitkering aan werk te helpen. Er is visie nodig. Dat ontbreekt in Opsterland. Er wordt wel veel geroepen in de gemeenteraad, maar om een vuist te maken is meer nodig. Een dringende oproep aan de raad om voor 1 september 2014 met een visie te komen en een pakket maatregelen. De zomerperiode kan worden gebruikt om het geld nog eens goed te tellen en na te gaan of er ingezet kan worden op financiele stimuleringsmaatregelen. Maatregelen op het gebied van vestiging van nieuwe bedrijven en aanzwengelen van de lokale economie door vacatures in te vullen met Opsterlandse werklozen. 

Werken aan een alternatief programmaakkoord.

Het coalitieakkoord op hoofdlijnen van Opsterlands Belang, CDA , CU en D'66 is door de raad van Opsterland geaccepteerd. De volledige oppositie was tegen. Een slechte zaak voor de lokale democratie juist nu er zoveel belangrijke zaken in de periode tot 2018 aan de orde komen. Denk maar aan de zorgtaken die op 1 januari 2015 tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren. De financiele positie van de gemeente komt onder sruk te staan, want voor de nieuwe taken krijgt de gemeente minder geld. Dus waar moet dat wegkomen?

De oppositie zal zich moeten verenigen om er de komende vier jaar een rol van belang te kunnen spelen. Het zou een goede zaak zijn als de oppositiepartijen een alternatief programma op hoofdlijnen maken en hoe zij tegen die zaken aankijken en er mee om denken te gaan. Dit stelt alleen maar iets voor als alle oppositiepartijen meedoen. BAS zal zich hierop beraden en wil desnoods het voortouw nemen.

Coalitieakkoord 2014-2018 gemeente Opsterland.

Het coalitieakkoord 2014 -2018 “De krêft fan de mienskip” is verschenen. Het coalitieakkoord wordt op maandag 26 mei in de raad van Opsterland vastgesteld. De coalitie wordt gevormd door dezelfde partijen als voor de verkiezingen, namelijk Opsterlands Belang, CDA en CU. Er is wel een verschil met de vorige raadsperiode. Nu wordt deze coalitie uitgebreid met D66, maar deze partij levert geen wethouder.

Dit hoofdlijnen akkoord is na ruim twee maanden onderhandelen tot stand gekomen. In de gemeenteraad zijn 9 raadsfracties vertegenwoordigd, waarvan 4 eenmans fracties. De verdeeldheid in de raad is groter dan ooit. De noodzaak is er om die verdeeldheid om te bouwen tot een eenheid en een krachtige gemeenteraad. Er komen per 1 januari 2015 nieuwe taken op het terrein van de zorg en de jeugdzorg op de gemeenten af. Er wordt minder geld voor deze overgedragen taken door de rijksoverheid beschikbaar gesteld. Juist zou je verwachten dat de krachten in de raad gebundeld zullen worden. Geen macht, maar daadkracht.

 

TOP prioriteit voor het creëren van nieuwe banen.

De gast columnist van BAS heeft op zijn weblog een artikel geschreven over nieuwe banen in Opsterland. De vinger op de plek waar die moet liggen. Aandacht voor het nieuwe college in Opsterland.

Twee problemen voor het nieuwe college in Opsterland. Minder geld en dus meer bezuinigen en geen nieuwe duurzame banen. Dit was al lang te voorzien, dat dit zou gebeuren. Top prioriteit zal moeten zijn nieuwe banen te creëren door bedrijven binnen Opsterland te krijgen en de lokale economie een forse impuls te geven. Zijn er mogelijkheden ? Jazeker, die zijn er. De gemeente zal een bedrijvenacquisiteur aan moeten stellen om nieuwe bedrijven binnen te halen. De gemeente moet niet alleen faciliterend bezig gaan, maar ook zal financiële steun gegeven moeten worden aan innovatieve bedrijven die voldoende arbeidsplaatsen meenemen. Er zijn nog wel meer mogelijkheden te noemen, maar die komen aan de orde als het nieuwe programma 2014-2018 aan de orde wordt gesteld.

Plaatselijke belangen omvormen tot plaatselijke belangen nieuwe stijl.

 

Veel gemeenten, waaronder Opsterland, kennen in de dorpen verenigingen van plaatselijke belangen. De plaatselijke belangen zijn het intermediair tussen de dorpen en de gemeente. Het belang van de plaatselijke belangen wordt steeds meer onderkend. De dorpen maken nu toekomstvisies en inmiddels hebben de dorpen ook een budget ter beschikking.

In de column op deze site wordt beschreven dat er nieuwe trends zijn te ontdekken. De trends op een rij :

 1. lokale ontwikkelmaatschappijen ;

 2. lokale energie coöperaties ;

 3. coöperaties voor onderhoud van sportaccommodaties ;

 4. zorg coöperaties.

Deze trends maken het nodig dat de plaatselijke belangen in de dorpn van Opsterland ook mee veranderen en ontwikkelen naar die herkenbare trends. Wil Opsterland niet vastlopen door het ontbreken van budgetten of door zich aan te passen aan de beschikbare budgetten, dan zal er hard gewerkt moeten aan de toekomst. Met visie en met lef. Opsterland moet weer naar de top en voorlopers in Nederland.

Tuincentrum wachten op coalitieakkoord? Onzin. Nu regelen!

 Tuincentrum moet wachten op coalitieakkoord! Onbegrijpelijk. In het voorjaar moeten de tuincentra het hebben van de verkopen van struiken,bloemen en andere zaken. Moet er nu eerst weer een bedrijf over de kop gaan. Juist dit soort bedrijven moeten het hebben van koopzondagen in het voorjaar. Als gewacht moet worden op het coalitieakkoord dan het is de toptijd van tuincentra voorbij. Volgens de Woudklank snakken de bedrijven naar een regeling voor de verruiming van de openingstijden. De verruiming van de openingstijden wordt niet geregeld in het coalitieakkoord en wordt daardoor een vrije kwestie. De indruk wordt gewekt dat deze zaak afhankelijk van de fractie van D66. Voor de verkiezingen waren er al meerdere fracties waaronder BAS die deze onverkwikkelijke wilden regelen.

Politiek Opsterland toon daadkracht en neem op 14 april een besluit om de openingstijden en koopzondagen te verruimen. De uitwerking in de regeling kan later. Geef de Opsterlandse bedrijven de ruimte en treedt niet handhavend op omdat het formeel nog niet geregeld zou zijn. U bewijst daarmede de Opsterlandse bedrijven een dienst! Toon wat er altijd gezegd wordt, dat de gemeente ondernemersvriendelijk is.

Weer de goede kant op met Opsterland?

De gemeenterekening 2013 wordt binnenkort de nieuwe gemeenteraad vastgesteld. Een overschot van € 769.000. Een resultaat dat was voorspeld. Het positieve resultaat is mede ontstaan door een winstneming van € 695.000 uit de grondexploitaties. Geen meter grond is verkocht voor woningbouw en ook niet voor bedrijfsvestiging. Hosanna over de financiële positie. In het kader van de vorming van de nieuwe coalitie is al uitgelekt, dat geen nieuwe bezuinigingen nodig zijn. Misschien toch wel een beetje bezuinigen, maar dan vanwege de korting op budgetten jeugdzorg, participatiewet enz. 

Bij de regering is een vergelijkbare ontwikkeling zichtbaar. “We zijn uit de recessie”.   Lees verder de column op deze site.

 

Uitstel executie van De Skâns Gorredijk door verkiezingen?

Op 10 Maart jl. kwamen wethouders Piet van Dijk (accommodatiebeleid in Gorredijk) en Rob Jonkman (Cultuur) met een opmerkelijke strategie over de toekomst van De Skâns.

Lang werd er vergaderd en gesproken in de raadsvergadering over de slechte communicatie na het faillissement van de Stichting De Skâns en de dure keuze (ruim € 100.000,00)voor het open houden tot 1 April 2014. Wethouder Jonkman beloofde de raad tenslotte dat er voor 1 april een gedegen en goede oplossing zou komen voor De Skâns.

Lees verder
Opsterland krijgt "voldoende" in lijstje van financiele gezondheid gemeenten.

Elsevier heeft een overzicht van de financiele gezondheid van gemeenten gepubliceerd. De gemeente Opsterland krijgt een "voldoende". Opgemerkt wordt dat de ontwikkeling van de schuld in de periode 2010-2012 met meer dan 25% is toegenomen. Als Opsterland een persoon zou zijn, dan zou die bij zijn overlijden 1723 euro per inwoner aan erfenis achterlaten. Het is opvallend dat het weerstandsvermogen van Opsterland niet is ingevuld. Het weerstandsvermogen is de capaciteit om de toekomstige risico's op te vangen. Tot nu toe heeft de gemeente Opsterland steeds geweigerd een zogenaamde "stresstest" af te leggen. De reden is dat daarvoor geen tijd beschikbaar is.

 

Lees verder
Burger café voor de flauwekul geweest?

Door al het gedoe over de Skans heeft BAS het initiatief genomen voor een Burger Café om Gorredijk aan het woord te laten over de toekomstige ontwikkelingen van de Skans.  De uitkomst van dit Burger Café is glashelder. De meerderheid is voor het behoud van de Skans op de huidige plek in Gorredijk.  De sport is van levensbelang voor het financieel gezond draaien van de Skans.

BAS heeft  de indruk, dat het de verkeerde kant opgaat met de Skans.

Lees verder
De BAS-krant

De BAS krant 2014De verkiezingskrant van BAS is deze week op ruim 12.500 adressen bezorgd in Opsterland. De krant geeft informatie over wie BAS is en waarvoor BAS staat en wat de speerpunten zijn.

Ook de kandidaten voor de verkiezingen van de raad stellen zich voor. BAS is anders dan anders. BAS wil een totale omslag van de politiek in Opsterland.....

Lees verder
BAS steunt nieuwe kansen van de Skans op de huidige plek in het hart van Gorredijk.

Aanleiding onrust in Gorredijk:

De publicaties in de Woudklank door Gemeente Opsterland over sloop, verplaatsing en faillissement van het Multi Functionele Centrum (MFC) De Skâns, zaaide veel onrust in Gorredijk.

 

Handtekeningactie:

Verontwaardiging over het verdwijnen van De Skâns uit het hart van Gorredijk bracht spontaan een actiegroep op de been. De actie tegen sloop en verplaatsing leverde ruim duizend handtekeningen op en zijn aangeboden aan burgemeester en raad.

 

Succesvol eerste Burgercafé:

De partij BAS heeft geheel in lijn met burgerparticipatie onlangs een burgercafé over De Skâns georganiseerd. De negentig aanwezigen mochten vrij reageren op stellingen, zonder inmenging van plaatselijke politieke partijen. De conclusies en documenten v/h

Burgercafé zijn aangeboden aan Burgemeester en wethouders en moeten meewegen in het te nemen besluit.

 

Samenvatting en conclusies burgercafé:

Er is kritiek op slechte communicatie vanuit de gemeente. De Skâns is meer dan een theater. De Skâns moet een sterk merk worden, particulier initiatief moet De Skâns gezond maken. Ondernemer Rik Dijkstra van Kik Events  is in gesprek met De Skâns. Hij vertelde over de noodzaak van horeca, zalen capaciteit en podiumfunctie. Zijn investeringen in een gezamenlijk aanpak en nieuwe programmering brengt jong en oud weer terug. De Skâns met bestaande functies moet op zijn huidige plaats blijven, is een dorpshuis, theater, sport en een ontmoetingplaats voor oud en jong. De theater programmering moet onderscheidend zijn. De goede naam “De Skâns” terugbrengen binnen en buiten de regio.

 

BAS steunt:

BAS, initiatiefnemer van het burgercafé, steunt Gorredijk. Steunt MFC De Skâns met nieuwe kansen en initiatieven op dezelfde locatie in Gorredijk.  De stem van de inwoners moeten meewegen en meetellen over de toekomst van de Skâns, daar zorgt BAS voor.

 Documenten burgercafé  de Skâns download van www.bas-opsterland.nl.

Burger cafe de Skans geweest. Brief aan raad.

Vorige week donderdag 20 februari 2014 is het eerste Burger Cafe gehouden over het onderwerp al dan niet verplaatsen van de Skans. De presentaties ; de toespraken en het beknopte verslag staat op deze website. BAS heeft naar aanleiding van het Burger Cafe een brief geschreven aan de raad en het college van burgemeester en wethouders. Uitdrukkelijk wordt gevraagd bij de verdere discussie over dit onderwerp de uitkomst van het Burger Cafe te betrekken.

De online peiling van BAS heeft laten zien, dat 80% van de stemmers voor het behouden van de Skans te Gorredijk is op de huidige plek.  Door hierop te klikken kunt u de brief aan de raad en b. en w. lezen.

Gorredijk weet wat het wil! Afblijven van de Skans

Het dorp Gorredijk weet wat het wil. Dat is overduidelijk gebleken tijdens het Burgercafe in de Skans. Het ging dit keer over de Skans naar aanleiding van de actie van Luit Beenen om de Skans te behouden voor Gorredijk. Op de drukbezochte bijeenkomst laaide de discussie en ook de emotie hoog op om te blijven strijden voor het behoud van de Skans in het huidige gebouw.

De nieuwe politieke partij BAS heeft een Burgercafe georganiseerd door de inwoners van Gorredijk aan het woord te laten over de Skans. Het gaat immers om wat het dorp wil. Van de accommodatieplannen van de gemeente Opsterland bleef geen spaan heel. Slecht doordacht en geen communicatie van de zijde van de gemeente. De gemeente kreeg de "rode kaart" over de zeer slechte communicatie. Plaatselijk Belang Gorredijk kreeg ook een veeg uit de pan. In deze zaak was Plaatselijk Belang afwezig.

Aan de hand van stellingen werd er gediscussieerd. Met "rode"en "groene" kaarten konden de aanwezigen een stem uitbrengen. De zaal kleurde volop "groen" met uitzondering van de stelling over de communicatie van de gemeente. Toen was het zonder uitzondering allemaal "rood".

Vanuit de zaal werden ook suggesties gedaan hoe het verder moet met de Skans. Er zijn volop nieuwe kansen aanwezig.

Uit de uitsmijter van de avond was wel de opmerking van een van de aanwezigen. Die opmerking was veelzeggend.

                " Na alles wat gesloopt is in Gorredijk, daarvoor is nooit iets beters voor teruggekomen!

Donderdag 20 februari 2014. Burgercafe over de Skans.

Gorredijk komt op donderdag 20 februari a.s. om 20.00 uur aan het woord in het Burgercafe in de Skans.

                                                       
   

Burgercafe op donderdag 20 februari in de Skans over de Skans

BAS biedt inwoners uit Gorredijk op 20 Februari het laatste woord

                  over de toekomst van de SKANS

 

 

BAS organiseert een Burgercafé en discussieavond die op 20 februari wordt gehouden in het sociaal cultureel centrum De Skans in Gorredijk. BAS laat alleen inwoners uit Gorredijk aan het woord. U krijgt het podium om uw mening te geven en uw boodschap aan B&W en Raad kenbaar te maken.

 

Inleider en spreker is Ing. Jaap van Luijk van BMC advies en management  

Jaap heeft veel expertise en ervaring met culturele instellingen en geldt als vernieuwer.

 'Bistenboel' is het thema van het donateursconcert van dit jaar.

 

 

 

Ruim 1000 ondertekenaars voor het behoud van de Skans hebben een duidelijke mening al gegeven. Misschien biedt het faillissement nu juist een kans voor een alternatieve oplossing. De inwoners van Gorredijk kunnen zich nu laten horen.

Kom naar de Skans op 20 februari 2014. Maak duidelijk wat u vindt.  Het is nu of nooit.  Het woord is aan Gorredijk.

Inloop 19.30 aanvang 20.00 uur.

Weg vrij voor bevaarbaar Polderhoofdkanaal.

De Raad van State heeft vanmorgen de uitspraak gepubliceerd. Het vonnis van de rechtbank te Leeuwarden is vernietigd. Dat betekent dat de ontheffing Flora- en Faunawet in stand blijft. Het noodzakelijke algemeen belang voor een bevaarbaar Polderhoofdkanaal is aangetoond. Voor de Opsterlandse politiek meer dan een felicitatie waard. De aanhouder wint. Een goede zaak voor Opsterland en de recreatievaart.

Gemeenteraad moet oordelen over handhavingszaak

  Dit artikel stond in de LC van 13 januari 2014. De gemeenteraad komt vanavond in het gemeentehuis bijeen in vergadering. Een van de bespreekonderwerpen is het feitenrelaas over bouwactiviteiten van 3 raadsleden. In de zomer van 2013 heeft deze zaak de gemoederen in beroering gebracht. Een interpellatie over de bouwactiviteiten is door de raad geweigerd. Het feitenrelaas is een weergave van de documenten die in de drie bouwdossiers voorkomen. Het feitenrelaas is zonder voorstel van het college van burgemeester en wethouders geagendeerd. De fracties in de raad zullen er iets van moeten vinden. Een werkwaardige zaak. Vreemd omdat het college niet aangeeft wat zij vindt van dit feitenrelaas en/of er door burgemeester en wethouders juist en zorgvuldig is gehandeld. Het commentaar van de Leeuwarder Courant is helder.

Het feitendossier is te beijken door op de link te klikken.

BAS organiseert politiek cafe in februari 2014.

Het nieuwe jaar 2014 begint goed! BAS bruist van energie en wil de dorpen betrekken bij wat er in de politiek aan de orde komt. Wat te denken van de Skans. Moet de Skans worden verplaatst naar de Burg.Harsmaschool of moet die gehandhaafd blijven. Krijgt de Skans nog een eerlijke kans voor een doorstart? De nieuwe brede school in plan Loevestein staat op losse schroeven. Wordt te duur en moet hiervoor een andere locatie worden gezocht? Is de locatie van de Vries Kozijnen een optie voor een campus van de 4 basisscholen in Gorredijk met een groot sportcentrum in de directe nabijheid?  BAS zal een Politiek Cafe organiseren in februari 2014. De datum wordt nog bekend gemaakt. U kunt ook de volgende link bekijken.

Kerstgroet 2013

        

                        BAS wenst u Fijne Kerstdagen.

Donkere dagen en bange uren

Leo Andringa kandidaat raadslid BAS voor de verkiezingen in 2014 is in de periode vanaf 2006 actief betrokken geweest bij de ontwikkelingen van Polderhoofdkanaal. Constructief en kritisch heeft hij zich opgesteld. De aanpak van het gemeentebestuur van Opsterland heeft hij als een luis in de pels gevolgd. Wellicht komt het einde van de tunnel in zicht voor het Polderhoofdkanaal.

Lees verder
De Skans te Gorredijk in beeld!

De Skans te Gorredijk is de laatste tijd volop in het nieuws. Dat zal ook nog wel even zo blijven. Het faillisement is uitgesproken. De fracties uit de raad van Opsterland geven een reactie. Ook de FNP laat van zich horen. De redactie van BAS heeft de diverse artikelen op een rij gezet. Te volgen door te klikken op : Dossier de Skans te Gorredijk.

Lijstrekker BAS wil aanspraak op NUON gelden

De lijsttrekker van BAS is tijdelijk wethouder in Littenseradiel. In het politiek cafe is tijdens de discussie door Klaas de Boer gezegd dat niet de woningcorporatie bepaalt hoe het er in Fryslan uitziet! Wanneer de woningcorporatie niet meer investeert in de dorpen door vernieuwbouw van huurwoningen te plegen ,dan wordt het volgens Klaas de Boer voor de gemeenten onmogelijk haar huisvestingstaak uit te voeren. Lees het krantenartikel. Klik op krantenartikel.

 

Lees verder
Oud wethouder mikt op plek in raad Opsterland

Oud wethouder Klaas de Boer is lijstaanvoerder voor de nieuwe partij BAS. Het artikel in de Leeuwarder Courant is te lezen door de volgende datum aan te klikken. LC 21 november 2013.

Oproep aan jeugd om zelf aan te geven wat in het speerpuntenlijstje moet komen!

BAS is bewust niet uitputtend geweest in het bedenken van de speerpunten. Nee ,de jeugd is niet vergeten en zal niet vergeten worden. Omdat BAS anders dan anders wil zijn door de jongeren meer bij de politiek te betrekken, wordt ook wat van en aan hen gevraagd. Wat dan? Dat mag de Opsterlandse jeugd zelf invullen. BAS doet een oproep aan de jongeren om zich massaal te laten horen.

Lees verder
BAS gaat online.

De website van BAS gaat online. Een van de stappen die BAS zet op het prille politieke pad om bekend te worden.Een nieuwe pure en progressieve groepering die anders dan anders zal zijn. Niet bang zal zijn om de nek in de Opsterlandse politiek uit te steken. Van plan is om van bestaande paden af te wijken. BAS zal de bekende stip op de horizon proberen te bereiken. Visie op de toekomst van Opsterland. Op recreatief gebied. TOP Opsterland! Op financieel gebied wil BAS het roer om. BAS zal zich inzetten om mensen zonder baan weer aan het werk te krijgen.

BAS zal de komende maanden in de aanloop naar de verkiezingen op 19 maart 2014 de publiciteit zoeken. Let op en je kunt ook vriendje worden met BAS door hem te volgen op twitter en facebook.

Ook heeft BAS een droom en die is ook op deze site te vinden. Velen zullen nieuwsgierig zijn wie BAS straks voor de gemeenteraad kandidaat zullen zijn. Over een tijdje zal BAS vragen om zijn figuur aan te klikken. Dan wordt duidelijk wie achter BAS zitten, wat hun achtergrond en waar ze zich mee bezig zullen houden in de volgende raadsperiode.